vår 2020

FAR-2202 Farmakologi - 20 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Fysiologi, patofysiologi og medikamentell behandling av sykdom relatert til:

 

 • Nervesystemet (det perifere og det sentrale)
 • Hormonsystemet (det endokrine system)
 • Sansene (hud, øre, øye)
 • Hjerte- og kar systemet
 • Fordøyelsessystemet (gastrointestinalsystemet)
 • Urinveissystemet (nyre og urinveier)
 • Respirasjonssystemet
 • Bevegelsessystemet (muskler og skjelett)
 • Reproduksjon
 • Onkologi

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Forstå de viktigste prinsippene i human fysiologi med spesiell fokus på farmakologi og farmakoterapi
 • Beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi for vanlige sykdommer i nervesystemet, hormonsystemet, sansene og hjerte- og karsystemet
 • Drøfte bruk av legemiddelgrupper innen de forskjellige terapiområdene, deres virkningsmekanismer, bivirkninger, interaksjoner og viktigste farmakokinetiske egenskaper
 • Vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling
 • Forklare laboratorieverdier
 • Foreslå terapivalg tilpasset den enkelte pasienten

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk/skandinavisk. Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.

Undervisning

Forelesninger

PBL-grupper ( obligatorisk )

Seminar ( obligatorisk )

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent aktiv deltagelse og oppmøte på PBL-gruppe og seminar

Godkjent kursprøve etter første semester

Eksamen:

En skriftlig eksamen av 6 timers varighet.  Vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Utsatt eksamen:

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 08.01.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-2031 Anvendt farmakologi 20 stp