Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SYP-3143 Kreftsykepleie 2 - Følger av kreftsykdom og behandling. Palliasjon - 15 stp

Sist endret: 12.03.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie.

Innhold

I emnet skal studentene tilegne seg spesifikk og avansert kunnskap innen kreftsykepleie, og utvikle sin faglige vurderingsevne.

I emnet tilegnes spesialisert kunnskap og kompetanse knyttet til følger av sykdom og behandling, palliasjon og samhandling. Studenten får kompetanse i å hjelpe og støtte kreftsyke og deres pårørende til å mestre sin nye livssituasjon på best mulig måte. Hensikten er å bidra til at pasient og pårørende kan leve et mest mulig normalt liv, og opprettholde god livskvalitet, på tross av alvorlig og ofte livstruende sykdom og krevende behandling. Kommunikasjon og informasjon er viktige sykepleieoppgaver i møte med pasient og pårørende.

Emnet fokuserer både på tverrfaglig samhandling og samhandling på tvers av ulike nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Det er også fokus på den undervisende og veiledende funksjon overfor pasienter, pårørende, studenter og egen og andre faggrupper som deltar i behandlingsteamet og/eller behandlingsforløpet.

Følger av sykdom og behandling

 • Følger av kreftsykdom og behandling, inkludert seneffekter.
 • Å leve med en kronisk kreftsykdom/livskvalitet.
 • Pårørende, inkludert barn.
 • Rehabilitering/helsefremming.
 • Eksistensielle problemstillinger; Sorg, håp, mestring.
 • Aldersperspektiv; barn, ungdom og eldre

Palliasjon

 • Palliativ omsorg og behandling.
 • Terminal omsorg og behandling ved livets slutt og hjemmedød.
 • Symptomlindring.
 • Eksistensiell omsorg; krise, sorg, håp, mestring og kommunikasjon.
 • Ernæring ved alvorlig sykdom.
 • Pårørende i palliativ behandling.
 • Å være hjelper og hvordan ivareta hjelperen.

Felles/overordet

 • Fagutvikling, samhandling, tverrfaglighet og ledelse.
 • Prioriteringer, regelverk og nivå i helsetjenesten.
 • Veiledning og undervisning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap (avansert, inngående, kan analysere, kan anvende)

 • Avansert kunnskap om følger av sykdom og behandling samt forebygging, rehabilitering og behandling av seneffekter.
 • Inngående kunnskap om pasient og pårørendes (inkludert barns) behov i en fase av et sykdomsforløp som innebærer endringer og tilpasninger til ny livssituasjon.
 • Avansert kunnskap om palliativ og terminal behandling og lindring av symptomer og plager.
 • Inngående kunnskap om normale og patologiske sorgprosesser og mestringsstrategier.

Ferdigheter (analyser og forholde seg kritisk, arbeide selvstendig, bruke relevante metoder)

 • Kan gjennomføre samtale med pasient og pårørende inkludert barn knyttet til alvorlig sykdom og død.
 • Kan planlegge terminalt forløp og hjemmedød i samarbeid med pasient, pårørende, kollegaer og andre samarbeidende fagpersoner
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning fra eget fagfelt med utgangspunkt i pedagogisk kunnskap.

Generell kompetanse (kan analysere, anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder, selvstendig, formidle, kommunisere, bidra til innovasjon og nytenkning)

 • Kan følge opp pasient og pårørende i et helhetlig forløp, hvor dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleie på tvers av avdelinger og nivå ivaretas.
 • Kan analysere og vurdere etiske problemstillinger knyttet til palliativ og terminal behandling og kreftsykepleie.
 • Kan anvende kunnskap om hvordan ivareta seg selv og kollegaer i yrkesutøvelsen som hjelper for sorg- og kriserammede mennesker.
 • Kan analysere og drøfte pasientforløp i organisatorisk og tverrfaglig kontekst.
 • Kan formidle kunnskap og bidra med innovasjon og nytenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminar, og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe å utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres til gitt frist.
 • Individuell skriftlig test i sykepleie- og medisinsk behandling av pasienter med kreft.
 • Basisgruppearbeid og problembasert læring med seminar

Eksamen:

3 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3000 ord (+/- 10%) med gitt tema/problemstilling. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen

Timeplan