Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

LER-1711 Samisk innføringskurs, del 2 - 15 stp

Sist endret: 23.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år

Opptakskrav

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Studiet bygger på LER-1700F del 1 eller tilsvarende.

For videreutdanningsstudenter er kravet fullført lærerutdanning  

Innhold

 • Muntlig kommunikasjon på samisk
 • Videre om språket som system
 • Muntlige og skriftlige tekster
 • Tilrettelagte tekster om flere emner

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten

 • forstår vanlig samtale
 • har videre kunnskap om språket som system
 • har innsikt i sin egen læringsprosess i samisk og kan tilpasse sitt eget studiearbeid

Ferdigheter: Studenten

 • kan føre samtaler om allmenne emner
 • skal kunne skrive om kjente emner  
 • skal kunne lese enkle autentiske tekster   

Generell kompetanse: Studenten

 • har et aktivt ordforråd om allmenne emner

har kjennskap til hovedtrekkene i fonologi og grammatikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og individuelt. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det vil være ukentlig undervisning på samling eller digitalt. Antall undervisningstimer utgjør om lag 103 med lærer, inkludert seminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 70 % av undervisningen
 • Ukentlige korte obligatoriske skriftlige innleveringer eller muntlige fremføringer, annen hver gang.  
 • Èn kombinert muntlig og skriftlig innlevering som må være godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

- en skriftlig eksamen med varighet på 4 timer. Eksamen består av lytteprøve, tekstforståelse og tekstproduksjon

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret  

Eksamensdato

Skriftlig 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteretKontakt
YngveEngkvist.jpg

Yngve Engkvist


Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUY
Telefon: +4778450133 yngve.engkvist@uit.no