høst 2019

ARK-1014 Hva er arkeologi? - 10 stp

Sist endret: 14.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Hvorfor gjør arkeologer utgravninger og annet feltarbeid? Hvordan vet de hva de skal lete etter? Og hva kan det de finner fortelle om fortida og mennesker før oss? Dette er noe av det du vil få svar på i dette emnet. Arkeologien er opptatt av mange av de store spørsmålene om fortida.  Når oppsto mennesket, når begynte vi å dyrke jorda og holde husdyr, og når organiserte vi oss i stater og begynte å bo i byer?  Men også mange andre og ikke mindre viktige spørsmål opptar faget. Hvordan har menneskene bodd og hva har de spist til ulike tider? Hvorfor laget de helleristninger og annen bergkunst? Hvordan begravde de sine døde og hva kan gravene og levningene etter de døde fortelle om deres status, livsførsel og slektskap? Som du vil få vite, finnes det ulike teorier og metoder for å svare på slike spørsmål, og du vil også lære at det finnes forskjellige retninger eller spesialiseringer i faget. Noen arbeider med sporene etter de eldste menneskene, noen med analyser i laboratorium og andre igjen studerer tingene fra vår egen samtid, bare for å nevne noe. Arkeologi er sammensatt og det er med på å gjøre faget så spennende. Det er nettopp denne egenarten og dette mangfoldet som utgjør temaet for emnet og som gir svar på det overordnete spørsmålet: «Hva er arkeologi?».

Emnet er inndelt i følgende temaer:

 • Hva er arkeologisk materiale?
 • Hva jobber arkeologen med?
 • Fortidens rolle i nåtiden
 • Hvordan finner og innsamler arkeologen materiale?
 • Analyse av det arkeologiske materialet
 • Tolkning av det arkeologiske materialet

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse av arkeologiens egenart og utgangspunkt i materiell kultur
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologisk data er innsamlet og fortolket
 • grunnleggende forståelse for de faglige dimensjonene og mangfoldet i moderne arkeologi
 • grunnleggende forståelse for hvilken rolle fortiden spiller i nåtiden
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologi inngår i forvaltningen av kulturarv og kulturminner og i den museale formidlingsvirksomheten

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til arkeologiens rolle i både akademiske og allmenne kontekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger og en ekskursjon. Det legges vekt på å engasjere og aktivere studentene i diskusjoner underveis i forelesningene ved hjelp av ulike studentaktive læringsformer som for eksempel summegrupper, korte gruppe-diskusjoner, med mer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene skal levere minst tre av fire korte tekster på ca. 1 side (ca. 350 ord) over oppgitte temaer knyttet til pensum og forelesninger på nærmere angitte datoer i løpet av semesteret.

Alle studenter skal i løpet av semesteret ha en obligatorisk veiledning med en faglærer for å følge opp utfordringer og for å bistå med tilrettelegging av videre studieforløp.

Eksamen:

For å fa godkjent emnet må studenten ha innlevert tre av fire korte tekster til vurdering og godkjenning. 

Eksamen består av et ca. 5 siders essay (1500-1800 ord) over oppgitt tema. Det gis en uke til å besvare oppgaven.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 02.12.2019 innlevering 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden 10 stp
ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 10 stp


Kontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

Asgeir-Svestad.jpg-Bredde-280px-

Asgeir Svestad


Førsteamanuensis i arkeologi
Telefon: +4777646403 asgeir.svestad@uit.no

Marte Spangen

Spangen, Marte


Førsteamanuensis i middelalderarkeologi
Telefon: +4777646765 marte.spangen@uit.no