Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad | Alta |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Økonomi- og virksomhetsstyring handler om å tilføre virksomheten konkurransekraft gjennom god beslutningsstøtte og god resurs- og prestasjonsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor økonomi- og virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen. Innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring inngår følgende komponenter:

 • Prestasjonsstyring, som omfatter utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.
 • Beslutningsstøtte, som omfatter fremskaffelse, analyse og kommunisering av verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål.
 • Ressursstyring, som omfatter bruk og utvikling av virksomhetens ressurser Økonomistyring har fokus på utvikling, tilrettelegging og anvendelse mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og spesialisert innsikt i hvordan ulike styringsverktøy benyttes i virksomheter
 • har inngående kunnskap om styringssystemer og en forståelse av hvordan ulike styringsverktøy kan brukes som et strategisk verktøy for å øke virksomhetens verdiskaping
 • har kunnskap om hvordan økonomi- og virksomhetsstyring som fagområde har utviklet seg over tid.

Ferdighet

Kandidaten...

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyringsfaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til bruken av ulike styringsverktøy og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling fra et valgt case
 • kan bruke lean-filosofienes tenkning og tilnærming til operasjonell effektivitet på en selvstendig måte.

Generell Kunnskap

Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for implementering av strategi og styring av atferd
 • kan fremskaffelse, analyse og kommunisere verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål
 • kan anvende kunnskap til utvikling og implementering av balansert målstyring
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker økonomistyringsfagets uttrykksformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Emnet er spesialdesignet for studenter som tar mastergraden i økonomi og administrasjon ved studiested Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er lokalisert i Tromsø å følge dette emnet.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %) og semesteroppgave (teller 40 %). Bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Begge eksamensdelene må bestås. Studentene må gjennomføre en presentasjon tilknyttet emnet før en får avlegge eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 09.12.2019
Semesteroppgave innlevering 16.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3044 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp