høst 2019

BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø, Miljøledelse og forurensningsbiologi, samt masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om at studentene har forkunnskaper i biologi fra høgskole eller universitets nivå. Forkunnskaper innen kjemi og matematikk er også en fordel.

Innhold

Det gis innføring i studiedesigner for innsamling av data fra 1) observasjonelle studier av biologiske systemer fra individer til økosystemer, og 2) prinsipper for design av eksperimenter i lab og i felt (randomisering, replikasjon). Prinsipper for analyse av biologiske data (estimering av relevante parametere, hypotesetesting) defineres ved hjelp av enkle metoder (krysstabeller, t-test, en veis ANOVA, lineær regresjon). Kurset fokuserer på biologisk tolkning av statistiske analyser og vil bruke nordlige økosystemer, effekter av klimaendringer og medisinske studier som eksempler.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1105 Innføring i biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne Bio-2004 skal du kunne:

Kunnskap:

Forstå begrepet «usikkerhet» i en statistisk kontekst

Definere hva som menes med en statistisk test, hvordan den brukes, og ulemper med den

Forklare hvordan man kan estimere gjennomsnitt, redegjøre for begrepene «Bias» og «presisjon», og kunne forklare hvordan utvalgsstørrelse påvirker usikkerhet i statistiske analyser

Redegjøre for de viktigste antagelsene for noen enkle statistiske metoder ¿ uavhengighet, varians og statistisk fordeling

Forklare hva som menes med randomisering og tilfeldig utvalg

Ferdigheter:

Tolke estimater og konfidensintervaller i forhold til vitenskapelig og/eller forvaltningens målsetninger

Bruke «R» til å plotte data og kjøre enkle statistiske analyser (Khi-kvadrat test, t-test, 1-veis ANOVA, lineær regresjons modell)

Generell kompetanse:

Utvikle kritisk refleksjon i forhold til tolkning av vitenskapelige resultater, spesielt med hensyn til effektstørrelse

Reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige studiedesign

Økt statistisk kompetanse

Økt kompetanse i å bruke R

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset skal omfatte 30 t forelesninger, 30 t dataøvelser ved hjelp av en anvendelig programpakke og en hjemmeoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
Hjemmeoppgave. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no

Nigel Yoccoz


Professor
Telefon: +4777646884 nigel.yoccoz@uit.no