Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BIO-2005 Biologiske ressurser i nord - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner. Utvekslingsstudenter og Fulbright studenter: 1 oktober for emner som tilbys i vårsemesteret og 15.april for emner som tilbys i høstsemsteret.

Emnetype

Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, Miljø og forurensingsbiologi og Fiskeri- og havbruksvitenskap med ressursforvaltning som studieretning. Emnet tilbys også for nordiske utvekslingsstudenter. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.

Innhold

Gjennom en økosystemtilnærming tar kurset for seg viktige marine, vassdrags, vilt og botaniske ressurser som utnyttes direkte eller indirekte i nordområdene. I dette inngår en introduksjon til livsgrunnlaget for de ulike biologiske ressursene, samt hvordan de påvirkes av naturlige og menneskeskapte faktorer (inkludert klima). Kurset tar for seg forvaltningsutfordringer på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, samt likheter og forskjeller i forvaltningspraksis for de ulike biologiske ressursene. I den marine delen fokuseres det på økosystemforvaltning hvor særlig viktige høstbare bestander av fisk, krepsdyr og sjøpattedyr inngår. Under vassdragsdelen legges det særlig vekt på ferskvannsfisk, inkludert høyarktiske bestander og den marine fasen til våre laksefiskarter. I viltdelen vektlegges hjorte- og småviltbestander og modeller for forvaltning av disse. I den botaniske delen fokuseres det både på plantene som direkte høstbare ressurser og deres basisrolle for høyere trofiske ressurser i de ulike økosystemene. Undervisningen inkluderer direkte kontakt med representanter fra ulike forvaltningsorgan.

Hva lærer du

Studenten skal få økt kunnskap, innsikt og bevissthet omkring viktige biologiske ressurser i nord, samt forvaltning, høsting og utnyttelse av disse. Videre skal studenten få erfaring i å lese og forstå vitenskapelig litteratur og erfaring i diskusjon av muntlig og skrevne presentasjoner av problemstillinger presentert i kurset.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gis gjennom 40 timer forelesning, obligatoriske felteksursjoner, inkludert en 3-4 dagers feltekskursjon til Alta, samt  20 timer med kollokvier/seminar som også inkluderer innleide forelesere fra ulike forvaltningsorganer og tid til muntlige presentasjoner fra studentene. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
1) Obligatoriske ekskursjoner og
2) muntlig presentasjon av oppgitt tema på seminar. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

TimeplanKontakt
Audun Rikardsen profilbilde.jpg

Audun Rikardsen


Professor
Telefon: +4777644475
Mobil: 92443354 audun.rikardsen@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no