høst 2019

BIO-2608 Metoder i molekylær bioteknologi - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for enkeltemner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

 • Matematikk (R1+R2) eller
 • Fysikk (1+2) eller
 • Kjemi (1+2) eller
 • Biologi (1+2) eller
 • Informasjonsteknologi (1+2) eller
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Innhold

Emnet gir innsikt og trening i utvalgte eksperimentelle teknikker med relevans både for framtidig mastergradsarbeid og aktuelle arbeidsområder innen laboratorierettet biologi. Det gjennomføres et eksperimentelt prosjekt som omfatter kloning og uttrykk i bakterie av genet for et antimikrobielt peptid opprinnelig isolert fra et marint invertebrat dyr. Genet blir sekvensert ved bruk av sanger-sekvensering. Påvisning av rekombinant produkt blir gjort ved western blot og deretter blir peptidet renset opp og testet for bioaktivitet ved bruk av bioassays.

Obligatoriske forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner godkjennes også.

Sikkerhetsopplæring: Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

I løpet av kurset vil du få

Kunnskap om:

 • Bioinformatiske verktøy
  • BLAST
  • Alignment
  • Annotering
 • Rekombinant DNA teknikker
  • PCR
  • Kloning
  • Transformering
 • Uttrykking- og opprensingssystemer for peptider
  • T7 RNA polymerase/promoter uttrykkingssystem
  • His-Tag opprensning av peptider
 • Bioaktivitetstesting
  • MIC-testing
  • Toksisitetstest

Ferdigheter til å kunne:

 • Klone gener ved bruk av vektor og PCR
 • Transformere og uttrykke peptider og proteiner i Escherichia coli celler
 • Verifisere uttrykking av peptider og proteiner med SDS-gel og western blotting
 • Opprensing av peptid/proteiner ved bruk av His-tag
 • Antibakteriell og toksisitetstesting av peptid

Generell kompetanse:

 • Innsikt i generelle metoder i molekylær bioteknologi
 • Kjenne til antimikrobielle peptider
 • Innsikt i hvordan planlegge og utføre laboratorieoppgaver alene og i grupper
 • Vurdere og presentere resultatene i en labrapport

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, dersom du ønsker å levere labrapport på engelsk er det akseptert.

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser og rapportskriving.

Eksamen

Eksamen er godkjente laboratorierapporter. Karakterskala: bestått / ikke bestått.

Arbeidskrav: Obligatorisk fremmøte ved laboratorieundervisning.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved ikke bestått er det mulighet for ny rapportinnlevering påfølgende semester.

Eksamensdato

Rapport utlevering 25.10.2019 innlevering 15.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt


Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver studieadministrasjon NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no