Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BVE-1511 Introduksjon til barnevernpedagogens fagfelt og yrkesrolle - 15 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet introduseres studentene for barnevernspedagogens yrkesrolle på ulike arbeidsfelt. Profesjonsutøvelse og personlig dannelse er i fokus.

Studentene får en innføring i barnevernspedagogens rolle i samfunnet, profesjonens historie og verdigrunnlag.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • skal kjenne til barnevernets organisering, rammer, samfunnsoppdrag og barnevernets historie i Norge generelt og nordområdene spesielt.
 • skal kjenne til ulike former for grupper og samhandling i grupper.
 • skal kjenne til sosialpedagogikkens historie og utvikling samt sosialpedagogiske verdier og dannelsestenkning.
 • skal kjenne til ulike etiske teorier.
 • skal kjenne til vitenskapsteori som grunnlag for forskning og kunnskapsdannelse i akademia.
 • skal ha kunnskap om sentrale begreper innen kommunikasjon og kommunikasjonens betydning i profesjonell samhandling.
 • skal ha kunnskap om sentrale pedagogiske begreper som oppdragelse, dannelse og sosialisering samt kjennskap til ulike pedagogiske teorier.
 • skal ha kunnskap om ulike sentrale sosiologiske begreper, teorier og tenkemåter.
 • skal ha kunnskap om sentrale sosialantropologiske perspektiver og nøkkelbegreper.
 • skal kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst.

Ferdigheter

Studenten kan

 • samarbeide og kommunisere i grupper med utgangspunkt i egne holdninger og dannelse.

Generell kompetanse

Studenten

 • har respekt for menneskets grunnleggende verdi.
 • kjenner til ulike arbeidsmåter og arbeidsfelt på system- og individnivå.
 • kjenner til kommunikasjons- og samhandlingsformer i barnevernfaglig arbeid.
 • kjenner til i roller og mellommenneskelige relasjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå.
 • skal utvikle evne til å forholde seg reflektert til vitenskapene i dag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Ulike typer studentaktive læringsformer i grupper
 • Skriftlig og muntlig refleksjon over grupper og gruppeprosesser

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat

Eksamen består av:

 • Muntlig individuell eksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1311 Introduksjon til barnevernpedagogens fagfelt og yrkesrolle 15 stp
BVE-1011 Introduksjon til barnevernpedagogens fagfelt og yrkesrolle 15 stp