høst 2019
ERG-2030 Helse, aktivitet og deltakelse hos eldre - 12 stp

Sist endret: 24.02.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette studieprogrammet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Studenten har bestått eksamensemnet ERG-2010 og alle foregående eksamensemner, har fått godkjent arbeidskrav og har levert eksamen i eksamensemne ERG-2021.


Innhold

Dette emnet fokuserer på at eldre, som individer og gruppe, både er samfunnsressurs og mottakere av ergoterapitjenester. Hovedtema i emnet vil være hvordan aldring, endringer i livsførsel, samt hvordan ulike sykdommer og skader kan medføre konsekvenser for eldres hverdagsaktiviteter. Undervisningen i emnet fokuserer også på hvordan ergoterapeuten kan behandle, rehabilitere og tilrettelegge for å fremme eldres helse og forebygge isolasjon, samt å ivareta eldres rett til aktiv deltakelse i egne hverdagsaktiviteter og i deres nærmiljø. Grunnlag vil være kunnskap om aldring, aldersrelaterte sykdommer og hvilke aktivitetsmuligheter og hvilke hjelpetilbud er tilgjengelige for eldre i det norske samfunn og i deres lokalmiljø.

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Forplikter seg til ansvar for egen og medstudenters læring gjennom aktivt å innhente og bidra med kunnskap i undervisning og gjennom å følge opp de avtaler som gjøres med medstudenter og undervisningspersonell. 2. Gjør rede for aktivitetsmuligheter og hjelpetilbud til eldre i eget nærmiljø. 3. Viser respekt for eldre som ressurs i samfunnet og anerkjenner betydningen av ergoterapeutisk arbeid med eldre.

Kunnskap i ergoterapi: 1. Oppsummerer hvordan normal aldringsprosess og livsendringer innvirker på eldres hverdagsaktiviteter. 2. Undersøker kunnskap om ulike sykdommer og funksjonsvansker som er relevante for gruppen eldre og hvordan disse påvirker eldres aktivitetsdeltakelse. 3. Forklarer og bruker teoretisk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap for ergoterapeutisk intervensjon til gruppen eldre.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Gjennomfører kartlegging av kroppsfunksjoner (motoriske, kognitive, sosiale og interaksjonelle funksjoner) aktivitetsutførelse og deltakelse hos eldre. 2. Gjennomfører vurdering av aktivitetsfunksjon på grunnlag av kartlegging og relevant teori fra ergoterapi, medisinske fag og andre støttefag. 3. Gjør rede for og gjennomfører ulike ergoterapeutiske metoder for behandling, rehabilitering og kompensering. 4. Gjennomfører vurdering av hjemmesituasjon, anvender velferdsteknologi og tilpasser bolig. 5. Dokumenterer hvordan en ergoterapeutisk arbeidsprosess kan anvendes i utførelse av ergoterapi til eldre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings- og eksamensspråk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer, studentundervisning, case-undervisning.

Eksamen

Arbeidskrav: 1. Studentundervisning hvor kullet deles i 2. Den ene gruppen gjennomfører arbeidskrav 1A i emne ERG-2021 om voksne og 1B i emne ERG-2030 om eldre, og motsatt for den andre gruppen. A. Forelesning for medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord. B. Ferdighetstrening med medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord.

Eksamensform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen, ca. 2000 ord. Oppgaven skrives på bakgrunn av case med tilhørende spørsmål og synliggjør en ergoterapeutisk arbeidsprosess. Varighet: 3 dager.

Vurderingsuttrykk Karakter; A-F Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 12
  • Emnekode: ERG-2030