høst 2019

FAR-1101 Farmasi grunnemne - 10 stp

Sist endret: 18.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faglig innhold

 • Farmasøytens yrkesrolle (farmasøytisk omsorg, kvalitetssikring, legemiddelekspert)
 • Farmasøytens arbeidsoppgaver i et apotek
 • Farmasøyten i tverrfaglige team
 • Legemiddel (definisjon, klassifisering, kvalitet, sikkerhet, effekt)
 • Legemiddelformer og administrasjonsveier
 • Legemiddelhåndtering
 • Legemiddelproduksjon i dagens apotek
 • Legemidler versus naturmidler/naturlegemidler/plantebaserte legemidler/homøopatmidler
 • Klinisk farmasi på sykehus eller sykehjem
 • Legemiddelbrukeren
 • Legemiddelgjennomgang
 • Legemiddelsamtalen på avdeling og på apotek
 • Helsevesenets og apotekvesenets organisasjon og funksjon
 • Basal statistikk og epidemiologi
 • Organsystemers oppbygning og funksjon (hjerte-karsystemet, nervesystemet, urinveiene)
 • Opptak og eliminasjon av legemidler (reseptorer, lever og nyrers roller)
 • Grunnbegreper i farmakodynamikk og farmakokinetikk

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskap:

 • Forklare hvordan farmasøyten kan bidra til å sikre riktig legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Forklare behovet for ulike legemiddelformuleringer og hvorfor man velger ulike administrasjonsveier ut fra hensyn til pasient og virkestoff
 • Forklare grunnleggende farmakodynamiske og farmakokinetiske begreper
 • Vise kjennskap til grunnleggende anatomi og fysiologi

Ferdighet:

 • Bruke basale begreper som beskriver forekomst av sykdom og død i en befolkning og ulike aspekter av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Sammenstille informasjon omkring legemiddelbruk og helse/sykdom på basalt nivå
 • Kunne kommunisere med annet helsepersonell om sykdom, helse og legemiddelbruk på et basalt nivå

Generell kompetanse:

 • Kommunisere både i små grupper og i større forsamlinger (eks. fullt auditorium)
 • Plassere sin framtidige farmasøytiske rolle og funksjon i en større sammenheng (yrkesrolle, etikk, helsevesen/apotekvesen, helse for individ og samfunn)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger

Gruppearbeid

PBL-grupper

Seminar

Praksis

Eksamen

Arbeidskrav:

Presentasjon på seminar

Skriftlige innleveringer

Deltakelse i gruppearbeid og på seminar 

Refleksjonsnotat etter møte med praksis

Tilgang til eksamen krever godkjente obligatoriske oppgaver og deltagelse på all obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En muntlig prøve av 45 minutters varighet som teller 100 %

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-1001 Legemidler, helse og samfunn 5 stp
FAR-1041 Fysikalsk farmasi 1 stp
FAR-2031 Anvendt farmakologi 4 stp
FA-101 Helse, legemiddel og samfunn 5 stp
FA-211 Legemiddelkjemi/naturstoffkjemi/cellulær farmakologi 4 stp
FAR-2041 Galenisk farmasi, grunnkurs 1 stp
FA-101 Samfunnsfarmasi I 5 stp