Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

HEL-3144 Introduksjon til master i helsefaglig utviklingsarbeid - 10 stp

Sist endret: 03.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som har studierett ved master i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjonsemnet belyser forholdet mellom praksis, teori og forskning. Emnet introduserer helsefaglig praksis på makro-, meso- og mikronivå. De ulike nivåene anvendes som utgangspunkt for analytisk tilnærming til forsking og utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Emnet aktualiserer ulike forståelser av kropp, helse og sykdom.

Emnet gir innføring i studietekniske ferdigheter, systematiske litteratursøk, kritisk refleksjon over forskning og akademiske arbeidsformer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • har inngående kunnskap om at kropp, helse og sykdom kan forstås med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver
  • har inngående kunnskap om ulike analysenivå innen helse- og omsorgstjenesten: makro-, meso- og mikronivå
  • har inngående kunnskap om akademiske arbeidsformer som litteratursøk, kritisk granskning av litteratur og akademisk skriving

Ferdigheter:

  • forholder seg kritisk til ulike forståelser av kropp, helse og sykdom
  • forholder seg analytisk til helsefaglig praksis
  • bruker ulike informasjonskilder og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innenfor helsefaglig praksis

Generell kompetanse:

  • kommuniserer problemstillinger i eget praksisfelt og fagområde fra ulike perspektiver
  • drøfter helsefaglige problemstillinger med andre med ulik profesjonsbakgrunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av en toukers samling og påfølgende selvstudier fram til innlevering av eksamensoppgave. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.

Samlet arbeidsmengde er beregnet til 250-300 timer.

Gjennom emnet utarbeides en tekst hvor tentativ tematikk og bakgrunn for mastergradsoppgaven presenteres. Teksten vil være en del av en prosjektmappe som studentene jobber videre med gjennom hele studieforløpet, og som kan munne ut i prosjektskisse til masteroppgaven.

Eksamen

Ingen arbeidskrav.

For å kunne ta eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i timeplanfestet undervisning.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Maksimum 1500 ord.

Vurderingsuttrykk som brukes er bestått/ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen innen samme semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 02.09.2019 innlevering 20.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan