Haust 2019

HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000 - 10 stp

Sist endra 18.12.2019

Ansvarleg fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiestad

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i historie, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad, etc.

Innhald

Emnet omhandlar norsk og internasjonal historie frå utgangen av napoleonskrigane og fram til inngangen av det 21. århundret. Sentrale tema i 1800-talets historie er framveksten av dei moderne nasjonalstatane, demokratisk konsolidering, spreiing av industrialismen og europeisk imperialisme. Sentrale emne i 1900-talets historie er årsaker og verknader av dei to verdskrigane og oppkomst og avvikling av den kalde krigen. Siste del tar opp globalisering av økonomi, politikk og kultur og Noreg sin plass i denne omstillinga.

Kva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene har følgende læringsutbytte:  

Kunnskap: studenten har kunnskap om

  • sentrale utviklingstrekk og endringar i perioden 1850-2000, med vekt på europeisk og norsk historie. Emnet skal vere ein introduksjon til historisk forskning og fagdebatt. 

Ferdigheter: Studenten kan

  •  demonstrere kunnskapar og evne til fagleg drøfting i mindre skriftleg arbeid. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisninga skjer gjennom førelesingar og kollektiv rettleiing i samband med skriving av oppgåve. Omfanget av undervisninga tilsvarar ca. 40 timar. Undervisning som er gitt i løpet av semesteret, blir rekna som del av det kunnskapsgrunnlaget studentane kan prøvast i til eksamen. Studentane blir oppmoda til eigenaktivitet, t.d. i form av kollokviegrupper.

Emnet blir gitt kvart haustsemester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

Studentane skriv ei heimeoppgåve på ca. 2000 ord som er obligatorisk for å kunne framstille seg til eksamen. Oppgåva blir vurdert til greidd/ikkje greidd, og studentane får ikkje gå opp til endeleg eksamen dersom oppgåva ikkje er greidd.

Eksamen/vurdering:

4-timars skriftleg skoleeksamen. Denne blir evaluert etter karakterskalaen A-F, der F er stryk.  Det er høve til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.12.2019

Eksamensdato er førebels og vil kunne bli endra. Endeleg eksamensdato vert kunngjort på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for haustsemesteret.

Studiepoengreduksjon

HIS-1111 Arctic Norway and the Barents Region - Aspects of history 1 stp


Kontakt
ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Studiekonsulent (historie)
Telefon: +4777644294 isak.maseide@uit.no

Soleim, Marianne Neerland


Førsteamanuensis i historie
Telefon: +4777620818
Mobil: 95947387 marianne.n.soleim@uit.no