Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ITE1837 Automasjon - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 

Innhold

Emnet består av to moduler - PLS og Elektroteknisk tegning (AutoCAD og ElCAD).

PLS:

Grunnleggende digitalteknikk

PLS-systemets oppbygning

Programmeringsverktøy

Ladderdiagram

Bruk av tidskretser og tellere

Beskrivelse av prosesser vha. sekvensskjema

Programmering av sekvensstyringer

Øvinger på modeller

Prosjektoppgave

AutoCAD:

Mekaniske tegninger - projeksjoner, riss, snitt, skravering, målsetting, utskrift osv.

ElCAD:

Elkrafttekniske tegninger - strømkretsskjema, enlinjeskjema, flerlinjeskjema, bunden og fri fremstilling, symboler, linjebruk, referansesystem, rekkeklemmelister, koplingstabeller, arrangementstegninger osv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal ha kjennskap til:

- oppbygging og virkemåte av logiske styringer

- programmering av PLS og kontaktorstyringer

- hvordan moderne konstruksjonsverktøy er bygd opp

- grunnleggende 2D tegneregler

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

- utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon

- programmere en PLS for utførelse av styringen

- sette opp nødvendige sikkerhetskrav

- kunne tegne og lese elektrotekniske- og mekaniske tegninger og å benytte moderne DAK-systemer som AutoCAD og ELCAD

- prosjektere, koble opp og feilsøke enkle kontaktorstyringer

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av utvikling og dokumentering av systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prosesser og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.

Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

- PLS: 8 laboratorieøvinger og prosjekt.

- AutoCAD: 3 innleveringsoppgaver.

- ElCAD: 3 innleveringsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Del 1. PLS: 3 timers skriftlig eksamen.

Del 2. AutoCAD og ElCAD: 3 timers eksamen, PC på eksamen.

Det gis separate delkarakterer for deleksamenene underveis. Karakter for emnet bestemmes av resultatene fra de to delemnene. Hver deleksamen teller 50%. Begge deleksamener må være bestått. Karakterskala A - F.

Kontinuasjonsadgang

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ETE-2600 Programmerbare logiske styringer 5 stp
ETE-2601 Elkraftkonstruksjoner 5 stp