høst 2019

ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

 • Drift og vedlikehold, oppgaver og standardkrav
 • Kontrakter, sikkerhet og miljø
 • Vegenstilstand
 • Vegkonstrusjon, belastning og skader
 • Vegdekker
 • Vinter- og sommerdrift
 • Bruer, kaier og vegtuneller
 • Skred og beredskap

Anbefalte forkunnskaper

ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg et teoretisk grunnlag for å jobbe med planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold som byggeledere i Statens vegvesen, kommuner og som driftsledere hos entreprenører og andre som utfører vegarbeider.

Ferdigheter:

ii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og bygging av veger og gater.

iii. Studenten skal tilegne seg forståelse for hva som er viktig å ta hensyn til i plan-, bygge og driftsfasen.

iv. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor å finne gode og varige løsninger for å sikrer en effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling og vedlikehold av offentlige veger og gater. 

Kompetanse:

i. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne planlegge og drifte veier og gater.

ii. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor drift og vedlikehold av veier og gater.

iii. Kurset er også viktig for konsulenter og offentlige etater som arbeider med planlegging av nye veger og gater

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte formidles gjennom øvinger (rapportskriving) og pre-produserte videopresentasjoner.

Obligatorisk rapportmal beskriver:

 • Studentgruppe og studieopplegg
 • Innhold med fremdriftsplan og innleveringsfrister
 • Fag- / Temasider
 • Kvalitetsvurdering av eget arbeid
 • Læringsmodell

Eksamen

Arbeidskrav: 

Hver student må bruke minst 12,5 timer per uke i16 uker til kurset. Totalt 250 timer (16 uker) inklusiv eksamen med forberedelse og etterarbeid.

Besvarelsen for hver uke leveres som et avsnitt i endelig rapport innen oppsatte frister for de enkelte temabolker (uker). Endelig rapport skal være totalt 36 sider som består av forside + innholdsfortegnelse + 4*8 fag/temasider + evaluerings- og læringsmodell.

Den enkelte studentgruppe (2-3 studenter) skal selv foreta kvalitetsvurdering av egen besvarelse etter kravbeskrivelsen i rapportmalen.

Fagansvarlig vurderer:

 • Om oppgitt mal er benyttet
 • Oppsett og lesbarhet
 • Faglig innhold
 • Kandidatens vurderingsevne
 • Plagiering (hvert delrapport blir kontrollert mot tilgjengelig litteratur og tidligere rapporter)

For å få tilgang til eksamen må minst 12 av 16 delrapporter (75%) være godkjent og innlevert innen oppsatte frister.

Eksamen og vurdering: 

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamen består av en 3 timers skriftlig besvarelse med egen kvalitetsvurdering som er en viktig del av læringsprosessen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Hb-R610: Standard for drift og vedlikehold (ikke kopi av Hb-R610)
 • Hb-N200: Vegbygging (ikke kopi av Hb-N200)   
 • Kalkulator, skriv- og tegnesaker 

NB! Det er tillatt med håndskrevne notater i tillatte hjelpemidler, men det er ikke tillatt å lime inn ekstra ark. Det er heller ikke tillatt å ta med seg egne notater eller løse ark.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 10.01.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BYG-2808 Drift og vedlikehold av veger og gater 10 stp