Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

KVE-1008 Praktisk kvensk II - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende KVE-1006 Praktisk kvensk 1. Det anbefales også kunnskaper tilsvarende KVE-1007 Kvensk grammatikk 1.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende KVE-1006 Praktisk kvensk 1. Det anbefales også kunnskaper tilsvarende KVE-1007 Kvensk grammatikk 1.

Søknadskode: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Innhold

Du vil lære å kommunisere skriftlig og muntlig på kvensk om ulike temaer. Du skal lære å lese og produsere ulike typer  kvenskspråklige tekster, og videreutvikle dine ferdigheter i kvensk talespråk. Emnet er praktisk orientert, og det legges vekt på ferdigheter i kommunikasjon. Det vil også være noe kvensk kulturkunnskap innbakt i undervisninga.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har:

  • kunnskap om hvordan man uttrykker seg muntlig og skriftlig på kvensk i ulike situasjoner.

Ferdigheter 

Studenten kan:

  • føre samtaler på kvensk om hverdagslige temaer, beskrive personer og steder, fortelle om egne planer
  • uttrykke seg om temaer som  er knyttet til  kvensk historie og samfunn
  • produsere og forstå forskjellige typer kvenske tekster
  • utrykke seg grammatikalsk korrekt ved å bruke forskjellige setningstyper både i muntlig og skriftlig kommunikasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. Samlingene fordeles over fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser med rollespill, diskusjoner og forskjellige typer muntlige framstillinger. Det vil også være øvelser i å produsere korrekt forskjellige kvenske setningstyper.

I nettundervisninga vil du få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Hovedvekten vil være på å produsere egne tekster av forskjellig type.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og det vil være mulig å velge mellom tekster med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du  kan bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene, både de skriftlige og de muntlige.

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett. Det vil også bli åpnet et møtested for studentene og læreren på nettet. Undervisningen vil foregå parallelt med KVE-1009.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig. Hver av de skriftlige oppgavene skal være på ca. 300-400 ord. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.
  • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 25 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

  • en hjemmeeksamen på én uke (teksten skal være på ca. 500 ord)
  • en muntlig eksamen på 20 min.

Ved hjemmeeksamenen vil studenten bli prøvd i sine skriftlige ferdigheter og ved den muntlig eksamenen vil hun/han bli prøvd i sine muntlige ferdigheter.

Både den skriftlige og den muntlige eksamenen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved beregninga av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 25.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVE-1004 Praktisk kvensk med grammatikk 2 10 stp


Kontakt

Voronov, Mikhail


Universitetslektor finsk og kvensk
Telefon: +4777645560 mikhail.voronov@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no