høst 2019

KVI-1111 Barokk som stil og epoke - 20 stp

Sist endret: 17.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

I dette emnet får du en fordypning i barokkens billedkunst og arkitektur. Barokken vil bli diskutert både som epoke og stil. Det vil bli lagt vekt på inngående studier av enkeltkunstnere og enkeltverk - blant annet italiensk og fransk palass- og kirkearkitektur og kunstnere som Caravaggio, Velazquez og Bernini. I tillegg tematiseres barokk som et generelt og epokeovergripende fenomen som har aktualitet også i samtidens kunst og arkitektur.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

  • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til temaet
  • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
  • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
  • spesialkompetanse innen et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
  • analysere og dokumentere et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode

Kompetanse

Studenten kan:

  • forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • en elektronisk prøve som blir lagt ut i Canvas i annen halvdel av semesteret

Eksamen består av:

  • en hjemmeoppgave over oppgitt tema, med et omfang på 8 sider. Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret og besvares i løpet av 10 dager.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 19.11.2019 innlevering 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no