høst 2019

LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Sist endret: 22.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret. 

Innhold

I tredje studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Hovedtema for praksisopplæringen for tredje studieår er skolen som organisasjon og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:

 • Lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Skole og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Skolens kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling av skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid ved praksisskolen

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 30 dager. Praksisen legges til grunnskolens 5.-10. årstrinn.

 Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 •  kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 •  lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 •  forsknings og utviklingsarbeid i praksisskolen
 • overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn
 •  skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdighet

Studenten kan:

 • selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse på 5.-10. årstrinn
 • planlegge, (gjennomføre) og vurdere et foreldremøte
 • samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
 • med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering, og drøfte måter dette kan håndteres på
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer

Kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og fremtidige arbeidsplass
 • kan drøfte undervisning og læring, også på bakgrunn av profesjonsetisk perspektiv
 • er bevisst på utvikling av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, også basert på profesjonsetisk perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på å utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med faglærere fra universitetet. Studenten skal skrive forskningslogg i tilknytning til FoU- arbeidet.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter

Kvalitetssikring av emnet:

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
  • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 2. år (mere enn 400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på dialogseminar knyttet til gjennomføring av et FOU arbeid i praksis.
 • Aktivt delta i praksislærers planlegging og gjennomføring av et foreldremøte, i eller utenfor praksisperioden

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Timeplan