Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MBI-2011 Molekylær cellebiologi 1 - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bachelor i biomedisin og Bachelor i bioteknologi. Emnet er også åpent for andre interesserte, og tilbys som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2), i tillegg til ett av følgende fag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2) 
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi( 1+2) 
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Anbefalt forkunnskap: Fullført 1 år av bachelorprogram i biomedisin eller kunnskap på nivå med MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk og KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi.

Søknadskode: 9336 (enkeltemner realfag)

Innhold

Kunnskap om de molekylære prosesser i ei celle er viktig for en rekke områder i samfunnet. Dette gjelder medisinsk forståelse av helse og sykdom, sykdomsbehandling, utvikling av medikamenter, avl og utvikling av hav og landbruk. Kurset vil  omhandle funksjoner, prosesser og den genomiske strukturen til ei eukaryot celle på det molekylære nivå, samt en innføring i cellens indre organisering. Tema som skal inngå er: Diversitet, evolusjon, struktur og mobilitet til det eukaryote genom, regulering av proteinuttrykk på alle nivå fra transkripsjon til translasjon, oppbygging og funksjon av membranstrukturer, transport over membraner, organisering og funksjon av de intracellulære rom, intracellulær trafikk av vesikler, og cellekommunikasjon. Emnet vil også gi en innføring i moderne molekylærbiologiske metoder og "cell imaging" ved forelesninger og laboratoriekurs.  

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Ved fullført emne vil kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap til å:

 • Forklare oppbygning og struktur av eukaryote genom og gi eksempler på utvikling av gen og genfamilier i evolusjonen, samt beskrive oppbygning og funksjon til mobile genetiske elementer, og forklare prinsippene for homolog rekombinasjon og dets rolle i DNA reparasjon og genetisk diversitet.
 • Beskrive struktur og funksjon av kromosomale og regulatoriske elementer, gen regulatoriske proteiner og proteinkomplekser som er involvert i regulering av genekspresjon, samt gi konkrete eksempler på regulering av genregulatoriske proteiner og kunne forklare begreper og prinsipper bak epigenetisk nedarving og imprinting.
 • Forklare oppbygging og egenskaper ved cellemembranen og prinsipper for membrantransport, samt gjøre rede for oppbygging og funksjon av intracellulære kompartment, mekanismer for proteinsortering i cellen og intracellulær vesikkeltrafikk.
 • Forklare de generelle prinsipper for cellekommunikasjon, og kunne gi konkrete eksempler på signaleringsveier fra celleoverflaten til endelige målmolekyler innenfor alle hovedklasser av reseptormediert signalering.
 • Tolke og presentere eksperimentelle data skriftlig, samt kunne gi eksempler på anvendelse av eksperimentelle teknikker for å løse konkrete problemstillinger.

Ferdigheter til å:

 • Anvende molekylærbiologiske teknikker for å løse enkle molekylærbiologiske problemstillinger.
 • Rapportere skriftlig resultater fra laboratorieforsøk.
 • Beherske begreper og uttrykksformer innenfor feltet eukaryot molekylærbiologi, og kunne anvende disse i skriftlig og muntlig fremstilling.

Generell kompetanse til å:

 • Kritisk evaluere generell informasjon innenfor feltet molekylær cellebiologi, som gjøres tilgjengelig via media og internett.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (28 timer), gruppearbeid med gjennomgang (28 timer), kollokvier med kollokvieleder (14 timer), laboratorieundervisning (18 timer) .

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen (5 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Både lesepensum og laboratoriekurs er grunnlag for eksamensspørsmål.

Arbeidskrav:

 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratoriekurs må være gjennomført.
 • Deltakelse på laboratoriekurset og godkjent laboratoriejournal er obligatorisk. Journalen må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MBI-2003 Molekylær cellebiologi og genomikk 7 stp
MBI-2009 Cellebiologi 3 stp


Kontakt

Eva-Sjøttem.jpg-Bredde-180px-

Eva Sjøttem


Førsteamanuensis
Telefon: +4777646425 eva.sjottem@uit.no