høst 2019

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten - 30 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på integrert mastergradsprogram i odontologi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår

Innhold

Emnet består av følgende 4 delemner, og et langsgående emne (ODO PROFKOM):

Delemne 1: Viten (5 uker, felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet omfatter epidemiologi, klinisk epidemiologi, studiedesign, biostatistikk, forebyggende medisin og odontologi, grunnleggende kunnskapshåndtering for studenter i medisin og odontologi og profesjonell kompetanseutvikling.

Det er to caser, hver på to ukers varighet. Et case om smittsomme sykdommer og et case om livsstil (risikofaktorer) for sykdom. Casene inneholder oppgaver knyttet til de fagene som skal læres og læringsutbyttene. De vil baseres på kliniske sykehistorier med elementer av samhandling og rollefordeling mellom tannhelsetjenesten og medisinsk helsetjeneste.

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk (2 uker, felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet inneholder utviklingsbiologi, reproduksjonsfysiologi, embryologi og medisinsk genetikk. Disse tema skal gi kunnskaper om celle-celle kommunikasjon i utviklingsbiologien, reproduksjonsfysiologi, den prenatale utviklingen fra befruktning til fødsel og  grunnleggende trekk ved misdannelser. Delemnet skal gi grunnlag for forståelse av organutvikling som vil behandles mer detaljert senere i studiet. Det henvises også til læringsutbytte for MED-1501 delemne 1.5 om gener og celleproliferasjon. Temaer som dekkes:

 • Reproduksjonsorganers anatomi og lokalisasjon
 • Reproduksjonsfysiologi
 • Kjønnscelledannelse
 • Befruktning
 • Implantasjon, gastrulasjon
 • Utvikling av neuralplate, neuralrør, ansikt, munn, gane og ekstremiteter
 • Utvikling av de øvrige organsystemer (kun sentrale trekk)
 • Utvikling av morkake, fosterhinner og tvillinger
 • Celle-celle kommunikasjon i embryogenesen
 • Celledifferensiering, apoptose
 • Genregulering, teratogene, toksikologi i korte trekk
 • Medfødte misdannelser

Det skal presenteres 1 case (Leppe- gane spalte) som studentene skal jobbe med i 2. uke av delemnet (Klinisk problemstilling: 115 Misdannelser).

Delemne 3: Mikrobiologi, immunologi og hematologi (4 uker, undervisning kun for tannlegestudenter)

Smittevern, kliniske infeksjoner

Studentene får generell informasjon om smitteinfeksjoner, hvordan vanlige patogener overføres i sykehus, tannklinikker og samfunnet, samt hvordan forebygge og kontrollere kryss-smitte i sykehus og tannklinikker. Det gis også introduksjon til kliniske infeksjoner i organsystemer i bl.a. øvre og nedre luftveier, nedre og øvre urinveier, kardiovaskulær, mage-tarmkanalen og munnhulen. Det dekker også antimikrobielle midler, antibiotikaprofylakse og antibiotikabehandling, og resistens. Tema som dekkes:

Smittevern:     

 • Smittekjeden (Chain of infection)
 • Infeksjon: Diagnose og forskning
 • Nosokomiale infeksjoner og samfunnervervede infeksjoner (hospital/community acquired infections)
 • Antimikrobielle midler, bruk og resistens (fra et mikrobiologisk ståsted og fra et farmakologisk ståsted)
 • Infeksjonsforebygging og kontroll
 • Virusinfeksjon: Overføring og kontroll

Klinisk infeksjon:

 • Infeksjoner i luftveiene (øvre og nedre)
 • Urinveisinfeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer
 • Farmakologi: Behandling av luftveisinfeksjoner og behandling av urinveisinfeksjoner
 • Endokarditt og blodbårne infeksjoner
 • Gastrointestinale infeksjoner
 • Munnhulens mikroflora og orale infeksjoner
 • Klinisk virale infeksjoner  

Hematologi og immunologi

Omhandler basal biologiske aspekter og sykdommer knyttet til blodet, de bloddannende organ og lymfesystemet, basal immunologi og gir en introduksjon til reumatologi. Det vil bli gitt undervisning i anatomi og patologi, hematologi, biokjemi, immunologi, farmakologi og reumatologi. Hovedmålet med undervisningsemnet er å gi studentene grunnleggende kunnskaper om blod, bloddannende organ og lymfesystemet, samt sykdommer knyttet til disse organ. Det vil bli lagt spesiell vekt på risiko for infeksjon og blødninger.

Delemne 4: Bevegelsesapparatet, hjerte-kar, lunger og nyrer (4 uker, undervisning kun for tannlegestudenter)

I dette emnet legges hovedvekten på beskrivelse av bevegelsesapparatets strukturer, som omfatter knokler, ledd, muskulatur, sener og perifere nerver. Blodkar og lymfekar vil også bli omtalt. Anatomi, patologi og fysiologi vil stå sentralt i undervisningen. I tillegg vil det bli gitt undervisning i biokjemi, og farmakologi. Det vil også bli gitt klinisk undervisning om enkelte vanlige sykdommer som rammer bevegelsesapparatet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om strukturene i hode/hals området. Disse strukturene vil bli omtalt i dette delemnet, men det vil bli gitt mer omfattende undervisning om hode/hals i emnet ODO-2007 Oral anatomi. På dette delemnet får studentene kjennskap til sykdommer som rammer lungene, luftveiene, hjerte, blodåresystemet, nyrene og urinveiene. Studentene lærer også om sentrale kliniske problemstillinger og legemidler knyttet til slike sykdommer.  

ODO PROFKOM

ODO PROFKOM er et langsgående emne gjennom alle studieår. På andre studieår får studentene blant annet  lære mer om hygiene, de får hospitere sammen med eldre studenter, og de får være med på arrangement i regi av Institutt for klinisk odontologi.

Hva lærer du

Delemne 1: Viten.

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Redegjøre for grunnbegreper innen statistikk, epidemiologi og forebyggende medisin.
 • Beskrive vitenskapelig metode.

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk.

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Beskrive de kvinnelige og mannlige reproduksjonsorganers anatomi og lokalisasjon samt redegjøre for kjønnscelledannelsen; oogenesen og spermatogenesen
 • Redegjøre for produksjonen og funksjonen av de kvinnelige og de mannlige kjønnshormoner samt beskrive den funksjonelle betydningen av aksen hypotalamus-hypofyse-gonade
 • Beskrive de mest sentrale trekk ved den normal menstruasjonssyklus, fysiologi, ovariesyklus så vel som uterinsyklus
 • Beskrive befruktning, morula, blastocyst, implantasjon og dannelsen av tolaget kimblad
 • Beskrive gastrulasjon med dannelse av trelaget kimblad og cellevandring
 • Redegjøre kort for de grunnleggende trekkene ved utviklingen av morkake, fosterhinner og tvillinger
 • Beskrive endokrine endringer gjennom svangerskapet og hormonell regulering av amming
 • Beskrive prinsippene for celle-celle kommunikasjon i embryogenesen, herunder induktive interaksjoner og hva som avgjør cellens kompetanse til å svare på disse. Beskrive utviklingen av neuralplate, neuralrør, ansikt, munn, gane og ekstremiteter
 • Redegjøre kort for de grunnleggende trekkene ved utviklingen av organsystemer: hjerte/kar, mage/tarm, respirasjon, sentralnervesystemet, kjønnsorganer og urinveier
 • Redegjøre for begreper totipotent, pluripotent, stamcelle, differensiering, apoptose og de viktigste gruppene av parakrine faktorer (FGF, Hh, Wnt, TGF-b) samt signalveiene disse aktiverer
 • Beskrive hvordan signaloverføringen fra membranen til cellekjernen kan kobles til genregulering
 • Beskrive de grunnleggende molekylære aspektene ved misdannelser, redegjøre for hva et teratogen er og beskrive de sentrale teratogene stoffers virkning på svangerskapet
 • Redegjøre for grunnleggende kliniske trekk ved misdannelser og ulike hovedgrupper av misdannelser
 • Nevne de vanligste misdannelsene i de ulike organsystemene

Delemne 3: Mikrobiologi, immunologi og hematologi.

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Beskrive modusen for smitteoverføring, prosessen for klinisk mikrobiologisk diagnose, patogener som fører til nosokomiale/ samfunnervervede infeksjoner (hospital/ community acquired infections), tiltak for å forebygge og kontrollere spredning av smitte i forhold til tannlegepraksis, og antimikrobielle midler knyttet til antibiotikaprofylakse, behandling, og antibiotikaresistens.
 • Redegjøre for patogener og patogenese, kliniske karakteristikker og komplikasjoner, grunnleggende kunnskaper av laboratorium diagnostisering og antibiotikabehandling i forhold til luftveisinfeksjoner, endokarditt, urinveisinfeksjoner, seksuelt overførbare sykdommer, gastrointestinale infeksjoner og orale infeksjoner.
 • Forklare sammenhengen mellom morfologisk kunnskap, fysiologi og hematologiske sykdommer
 • Forklare de biokjemiske aspekter til blodcellene og jern metabolismen, med vekt på hemolytiske anemier, og endringer i serumproteiner ved inflammatoriske reaksjoner.
 • Redegjøre for immunforsvarets rolle ved respons til vevstransplantasjon og kreft, dets rolle i autoimmunitet og kliniske konsekvenser av immunsvikt/immunsuppresjon.
 • Redegjøre for farmakologiske aspekter relatert til aktuelle sykdommer.
 • Redegjøre for typiske karakteristika ved inflammatoriske reumatologiske systemsykdommer.
 • Redegjøre for relevant farmakologi og farmakoterapi

Delemne 4: Bevegelsesapparatet, hjerte-kar, lunge og nyre.

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Beskrive bevegelsesapparatets strukturer, som omfatter knokler, ledd, muskulatur, sener og perifere nerver
 • Beskrive bevegelsesapparatets anatomi, patologi og fysiologi.
 • Redegjøre for biokjemiske og farmakologiske aspekter relatert til bevegelsesapparatet.
 • Redegjøre for hvilke typer sykdommer som oftest forekommer i lungene og luftveiene, hjerte og blodåresystemet, nyrene og urinveiene.
 • Redegjøre for sentrale kliniske problemstillinger knyttet til disse organene.
 • Beskrive legemiddelbehandling og andre farmakologiske aspekter knyttet til disse organene.
 • Redegjøre for relevant farmakologi og farmakoterapi  

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men noe undervisning kan foregå på engelsk. Arbeidskrav kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Delemne 1 Viten: Forelesninger, casegrupper, statistikkpakke-kurs, statistikkgrupper, epidemiologisk filmseminar og statistisk filmseminar.

Delemne 2 Reproduksjon, embryologi og genetikk: Forelesninger og casearbeid (Presentasjon, gruppearbeid og oppsummering).

Delemne 3 Mikrobiologi, hematologi og immunologi: Forelesninger, gruppeundervisning, laboratorieomvisning og klinisk demonstrasjon.

Delemne 4 Bevegelsesapparatet, hjerte-kar, lunge og nyre: Forelesninger og gruppeundervisning.  

Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne delta på eksamen i ODO-2005 må arbeidskravene være godkjente. Ved fravær må man enten ha forhåndsgodkjent fraværet av delemneleder eller kunne framvise legeerklæring for å få mulighet til å likevel få godkjent dette arbeidskravet, enten ved ny mulighet til å gjøre øvelsen eller gjennomføre en alternativ aktivitet. Ved akutt sykdom eller andre uforutsette hendelser: Ta kontakt med delemneleder eller studiekonsulent. Arbeidskravene er:

ODO PROFKOM

 • Delta på undervisning i profesjonell kompetanse for tannleger (ODO PROFKOM).

Delemne 1: Viten:

 • Gjennomføre spørreskjemaundersøkelse
 • Presentere en prosjektplan skriftlig (abstrakt) og muntlig i casegruppen

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk:

 • Ingen arbeidskrav.

Delemne 3: Mikrobiologi, hematologi og immunologi:

 • Ingen arbeidskrav.

Delemne 4: Bevegelsesapparatet, hjerte/kar, lunger og nyre

 • Ingen arbeidskrav.

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen (6 t) som bedømmes med bokstavkarakter A- F, der F er ikke bestått. Ved vurdering til ikke bestått eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons-/ utsatt eksamen påfølgende semester. Eksamen vil bestå av oppgaver fra alle fire delemner og hver av de fire delene må være bestått for at eksamen i sin helhet skal kvalifiseres til bestått.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ODO-2001 Biomedisin I - Samfunnsmedisin 30 stp
MED-200 Medisin 2. studieår 15 stp
ODO-2001 Biomedisin - Skjelett muskler og sanser - Lunger, hjerte/kar og nyrer 23 stp
ODO-2002 Samfunnsmedisin 7 stp
MED-2501 Medisin 2. studieår 15 stp


Kontakt

Trine Tessem


Seniorkonsulent/ Studiekonsulent Medisin og odo 1. og 2. år
Telefon: +4777644700 trine.tessem@uit.no