Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for bachelorgraden i pedagogikk og spesialpedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål. Emnet gir også forskningsbaserte svar på viktige faglige spørsmål, illustrert ved historiske og aktuelle empiriske eksempler.

Slike sentrale pedagogiske/spesialpedagogiske spørsmål blir formulert og besvart på ulike måter innen pedagogisk filosofi, utdanningssosiologi, utdanningshistorie, pedagogisk psykologi, antropologisk pedagogikk (kulturpedagogikk) og didaktikk. Emnet er en introduksjon til disse underdisiplinene.

Emnet vil fokusere på krav til oppbygging av akademiske tekster som en forberedelse til studentenes videre produksjon av tekster gjennom utdanningen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • ha kjennskap til sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • ha kjennskap til hvordan psykologiske, kulturelle, sosiale og materielle faktorer virker inn på undervisning og kunnskapsoverføring
 • identifisere viktige pedagogiske/spesialpedagogiske problemstillinger i fagtekster
 • utvikle en grunnleggende forståelse for krav til oppbygging av tekster de selv skal skrive

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • gjengi teksters hovedinnhold og viktige pedagogiske/spesialpedagogiske problemstillinger i fagtekster
 • analysere en akademisk tekst
 • gjøre riktig bruk av informasjonskilder i egne tekster
 • gi og motta respons/medstudentvurdering

Kompetanse

Studenten skal:

 • utvikle interesse og nysgjerrighet for pedagogikk og spesialpedagogikk som fag
 • kunne uttrykke seg klart skriftlig og muntlig om pedagogiske/spesialpedagogiske spørsmål

Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer med aktiv forberedelse og deltakelse av studentene.

Undervisningen går over 10 undervisningsuker og består av en ukentlig forelesning og et ukentlig seminar. Til sammen 20 timer forelesninger og 20 timer seminarundervisning

På seminarene anvendes studentaktive arbeidsmåter.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gruppeoppgave: Utvikle posterpresentasjon og forberede muntlig presentasjon av denne.
 • Alle studenter deltar med 5-10 minutters presentasjon

Eksamen består av:

 • Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema. 3 dagers forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved karakter F / ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 21.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-0001N Innføring i pedagogikk (nettstudium) 10 stp