høst 2019

HIS-3003 Historieteori - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er normalt obligatorisk for masterstudenter i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler nyere teoretiske debatter som er relevant for dagens historieforskning og historieforståing. Fokuset ligger på etterkrigstidens forskning med særskilt vekt på debatter som har preget norsk og internasjonal historieforskning i de siste tiårene. Dessuten gir det innføring i aktuelle og sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, slik som den kulturelle og språklige vendingen, kjønnshistorie, postkoloniale perspektiver og minoritetshistorie, identitets- og etnisitetshistorie og metodologiske nasjonalisme.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

¿ et omfattende og avansert kunnskapsgrunnlag om hovedlinjer i historiefagets teoretiske utvikling i nyere tid

¿ et spesialisert forståelse av sentrale historieteoretiske problemstillinger. 

¿ en kritisk og selvstendig holdning til historieteoretiske fremstillinger

¿ en avansert forståelse av fagteoretiske debatter som har skapt endringer i analysen og oppfatningen av historie

 

Ferdigheter

Studenten kan:

¿ lese avanserte teoretiske tekster

¿ sammenfatte og fremstille faghistoriske teorier både muntlig og skriftlig

¿ analysere teorier i deres nasjonale og internasjonale faghistoriske kontekster

¿ reflektere over og drøfte sammenhengen mellom forskjellige fagteoretiske perspektiver

¿ kan oppdatere sin kunnskap om fagteoretiske debatter innen historiefaget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger og seminar.

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: en skriftlig hjemmeoppgave på 3 sider (ca.1000 ord) (linjeavstand 1,5). Oppgaven vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

Eksamen:

Eksamen består av: en skriftlig hjemmeoppgave på 8 sider (ca.2800 ord) (linjeavstand 1,5).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 29.11.2019 innlevering 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Studiekonsulent (historie)
Telefon: +4777644294 isak.maseide@uit.no

Fulsås, Narve


Professor, historie
Telefon: +4777644350 narve.fulsas@uit.no