Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BLU-1015 Natur, helse og bevegelse - 20 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tematiserer barns utforskning og opplevelser av fysiske fenomen, mangfoldet i naturen og barns fysiske og motoriske utvikling. Arbeid med å legge til rette for opplevelser og mestring for barn innenfor lek, fysisk aktivitet og naturforståelse er sentralt. Bærekraftig utvikling vil også være et tema i dette emnet, og knyttes til hensyn til og bruk av naturen, herunder samisk naturbruk.

Emnet skal videre gi studentene grunnlag for å ivareta barns helse og behov for bevegelse, samt å ta vare på egen helse.

Bruk av pedagogiske og digitale verktøy inngår.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • barns fysiske og motoriske utvikling, som utgangspunkt for hvordan barn lærer og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • variert fysisk aktivitet, kroppslig lek og barns læringsprosesser i ulike læringsmiljø
 • naturens mangfold og fenomener med vekt på nordnorsk natur
 • flerkulturelle perspektiver i kroppslig lek, kosthold og  helse, inkludert samisk naturbruk
 • helsefremmende arbeid, førstehjelp og sikkerhet for barn og voksne i og rundt barnehagen
 • livsmestring og bærekraftig utvikling i barnehagen

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utforske naturen og eksperimentere med fenomener sammen med barn, samt gjøre nytte av lokale naturressurser
 • planlegge, gjennomføre og vurdere forhold knyttet til fysisk aktivitet, kroppslig lek, hvile, kosthold og hygiene for alle i barnehagen
 • legge til rette for miljøvennlige handlinger i barnehagen
 • tilrettelegge for  barns lek og læring gjennom bruk av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • vurdere risiko av lekemiljø, og legge til rette for barns risikomestring
 • bruke mat- og måltidsaktiviteter i en pedagogisk kontekst

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • legge til rette for variert helsefremmende arbeid i barnehagen
 • reflektere over natur, helse og miljøspørsmål samt begrunne hvorfor dette er viktig i arbeid med barn
 • bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking og aktiviteter sammen med barn
 • planlegge, lede og delta i måltidsaktiviteter, lek og fysisk aktivitet med barn
 • reflektere over natur, helse og bevegelse i kulturelle perspektiv
 • utføre førstehjelp og utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen
 • observere og dokumentere med henblikk på natur, helse og bevegelse i barnehagen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.  

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.  

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester.

 

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • dokumentere og reflektere over ulike forhold i barnehagen knyttet til risikomestring og sikkerhet. Dokumenteres digitalt ved bilder e.l. i tillegg til refleksjonsnotat på om lag 400 ord
  • planlegge og gjennomføre to aktiviteter (i ulike barnegrupper) med utgangspunkt i emnets faglige innhold. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • aktiv deltakelse på minimum 70 %  av  læringsaktiviteter utenfor ordinære undervisningsrom (utendørs og innendørs)
 • bestått praksis i emnet
 • gjennomført førstehjelpskurs (både teoretisk og praktisk del)
 • en digital objektsamling for biologisk mangfold knyttet til feltaktiviteter
 • praktisk-didaktisk oppgave (PDO) i grupper. Studentene leverer inn didaktisk plan i forkant av gjennomføring. Det gis muntlig vurdering av gjennomført opplegg
 • en individuell fagtekst som knyttes til obligatorisk observasjon. Omfang om lag 1500-2000 ord
 • en didaktisk oppgave (i gruppe) som gjennomføres med barnegruppe. Oppgaven dokumenteres og legges frem for felles refleksjon og faglig drøfting i plenum

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av:

En praktisk-didaktisk eksamen i grupper (inntil 3 studenter) med en varighet på 5 dager. Didaktisk plan og presentasjon leveres inn dag 5. Deretter muntlig gruppepresentasjon og muntlig eksaminering (med utgangspunkt i hele pensum), totalt omfang om lag 30 minutter.  

Det gis individuell karakter.

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Studiepoengreduksjon

BLU-1207 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1005S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1005F Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1025 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207F Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1005 Natur, helse og bevegelse 20 stp