Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon - 10 stp

Sist endret: 31.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Gjeldende opptakskrav for master i Idrettsvitenskap

Innhold

Dette emnet kombinerer akademisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap og ferdighet i metoder for innsamling, analyse og presentasjon av data relatert til menneskelig bevegelse og prestasjon. Emnet skal utvikle forståelse for kunnskapsgrunnlaget for analyse av idrettsprestasjoner og fysisk aktivitet.

I dette emnet gjennomgås: ¿    Vitenskapelig grunnlag for fysiologiske og psykologiske prestasjoner ¿    Vitenskapelige grunnlag for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og folkehelse ¿    Anvendelse av teknologisk måleutstyr i lab og felt og metoder for måling av bevegelse og prestasjon ¿    Analyse, bearbeidelse og presentasjon av resultat

Hva lærer du

Kunnskap ¿    Kunne velge hensiktsmessige analyse- og målemetoder, -utstyr og protokoller ¿    Redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for fysiologiske og psykologiske målemetoder ¿    Tolke, forstå og iverksette kunnskapsbaserte tiltak basert på fysiologiske og psykologiske målinger ¿    Forstå betydningen av kalibrering og validering av måleutstyr

Ferdigheter ¿    Målemetoder for analyse av bevegelse og prestasjon i lab og felt, og anvendelse av disse ¿    Anvende metodologisk, fysiologisk, psykologisk og biomekanisk kunnskap for å oppnå valide målinger ¿    Analysere og bearbeide innsamlet data  

Generell kompetanse ¿    Drøfte, reflektere og kritisk vurdere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet med utgangspunkt i vitenskapelig arbeid ¿    Kritisk kunne vurdere fagkunnskap og målemetoder ut fra målgruppe ¿    Kunnskap om betydningen av motivasjon i fysisk aktivitet og idrettsprestasjoner ¿    Reflektere over og begrunne valg av måle- og analysemetoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, lab- og feltarbeid, veiledning og gruppe- og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å analysere og vurdere testresultater. IKT står sentralt i emnet. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamen

Arbeidskrav: Fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som omfatter måling, analyse og presentasjon av resultater som legges fram for studentgruppa. Studenten kan selv velge fokus og målgruppe. Presentasjonen leveres inn i Canvas i forkant. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten. Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen Individuell skriftlig innlevering av et paper med selvvalgt problemstilling basert på arbeidskravet samt pensum for øvrig. (10-12 sider) Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Paper innlevering 13.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret