Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne. Studenter som ønsker overgang fra andre juridiske læresteder, bes se våre hjemmesider for nærmere informasjon.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master skoleeksamen, JUR-1004 1.avdeling master muntlig prøve

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 3 og 4.

Eksamen består av: Hjemmeeksamen (JUR-2002) avvikles over fire virkedager. Formkrav og omfangsgrense fremgår av eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 6. Dersom denne oppgaven bestås, gis studentene muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 7 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 6 og 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 04.05.2020 innlevering 07.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUR-2001 2. avdeling master. Semesteroppgave 5 stp
JUS2AVD Juridisk studium, 2.avdeling 30 stp
JUS-200 Juridisk studium, 2. avdeling 30 stp