Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TANN-116 Eldretannpleie - Tannhelse og Sykdom - 10 stp

Sist endret: 03.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studentene på Bachelor i tannpleie og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Hovedvekt på den voksne og eldre pasienten. Fokus på aldrings prosessen og aldersrelaterte sykdommer. Videreutvikling av odontologiske emner fra 3 semester. 

Videreutvikling av kunnskaper fra 3 semester, rettet mot voksne og eldre.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten skal etter endt semester kunne:

 • føre en tannhelsejournal ut i fra gitte kriterier
 • vurdere, og konkludere funnene fra undersøkelsen som grunnlag for å iverksette tannpleietiltak
 • analysere sin rolle i kontakt med annet helsepersonell
 • forklare mentale forandringer og kommunikasjonsmessige problemer hos voksne og eldre
 • diskutere refusjonsordninger, kunne gi informasjon til pasient/pårørende om deres rettigheter

 

FERDIGHETER:

 • diagnostisere tenner og periodontium hos voksne og eldre pasienter ved å undersøke og vurdere tenner, munnhule og tannkjøtt ved hjelp av røntgenbilder og klinisk undersøkelse
 • forklare funnene fra den kliniske undersøkelsen og pasientintervjuet
 • diskutere tannpleiefaglig behandling
 • forklare tiltak for å forebygge tannskade
 • kunne samarbeide med annet helsepersonell

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kunne gjennomføre optimal behandling for den enkelte pasient ut i fra innsikt i periodonti og kariologi
 • diskutere protetiske tannerstatninger, informere om dette, og kunne vurdere om erstatningene fungerer tilfredsstillende for den enkelte pasient
 • diskutere farmakologiske problemstillinger kritisk, og deres innvirkning på tannhelsen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, klinisk pasientbehandling og hospitering. Obligatorisk emneevaluering.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk seminar, demonstrasjoner og pasientbehandling knyttet til UTK og EK. Det kliniske arbeidet evalueres fortløpende. I tillegg til tilstedeværelse må et minimums kvalitetsnivå oppnåes. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar og klinikk for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen og vurdering 

Skriftlig, individuell skoleeksamen - 6 timer. Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakterer A-E (F er stryk).

Dersom en student velger å trekke seg fra eksamen vil personen bli flyttet til kullet under og risikere et år forsinkelse i studiene.

Kandidater som ikke består ordinær skoleeksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel midt i kurset og ev. støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et praktisk/klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 02.06.2020 innlevering 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan