høst 2019

SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Individuell skriftlig 4-timers skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres normalt i Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.01.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1002 Organisasjon, ledelse og logistikk 10 stp
BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp