høst 2019

SIK-2508 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) - 10 stp

Sist endret: 12.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • farlige stoffer: definisjoner og klassifisering
 • veitransport - ADR
 • annen transport
 • nasjonale og internasjonale forskrifter og avtaler (Klif, DSB, EØS og utenfor EØS) inklusiv utviklingsretninger
 • regelverk angående eksplosive stoffer
 • sikkerhet på oljeinstallasjoner - nasjonal og internasjonal beredskap

Hva lærer du

Studenten skal etter endt studium ha kunnskaper om håndtering av farlig gods (Hazmat), kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer, foruten forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking.

 • farlig gods: ulike klassers egenskaper og farepotensialer - transport, lagring og bruk
 • regelverk og regelverksutvikling for området farlig gods og farlige stoffer
 • nasjonalt og internasjonalt regelverk og avtaler for flytting av farlige stoffer
 • organisering av beredskap nasjonalt og internasjonalt innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • anvende relatert terminologi, samt finne relevant informasjon
 • kunne vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen fagområdet
 • finne frem til nasjonalt lov- og regelverk
 • kunne ulike funksjoner innenfor fagområdet, både i forbindelse med utarbeidelse av beredskapsplaner, samt faglig rådgivning og tilsyn

Kompetanse:

 • kjennskap til lover og regelverk innenfor fagområdet
 • forståelse for oppbygging av nasjonal og internasjonal beredskap innenfor fagområdet
 • grunnleggende kompetanse for sikkerhetsvurdering i håndtering av farlig gods og farlige stoffer
 • kompetanse innen ADR/RID (internasjonalt regelverk som regulerer transport av farlig gods på jernbane og vei)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver). Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på inntil 3 personer, over 7 dager. Karaktervurdering etter en skala fra A - F, hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2006 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) 10 stp