Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn - 10 stp

Sist endret: 28.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens tredje semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i elementære begreper, modeller og problemstillinger som knytter seg til temaene slektskap, familie og kjønn. Studiet av slektskap har vært et nøkkelemne i utviklingen av moderne sosialantropologi og temaene familie og kjønn knytter seg naturlig til dette. Emnet gir dermed et innblikk i antropologiske perspektiver på utformingen av sosiale roller i nære relasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • ha kunnskap om det antropologiske studiet av slektskap og familie, og en forståelse av begrepet om sosialt kjønn
  • kjenne til hvordan antropologer studerer utformingen av roller i nære relasjoner

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • kunne anvende fagterminologien fra studier av slektskap og familierelasjoner i praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kunne redegjøre for, samt vurdere ulike teoretiske innfallsvinkler til kursets temaer

Kompetanse:

Studenten skal:

  • kunne formidle og anvende begreper og teorier om slektskap, familie og kjønn i analyse av samfunnsforhold der disse er aktuelle.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er tillat å skrive besvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4 seminar.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på seminar med fremlegg. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen i emnet.

Eksamen:

Eksamen består av hjemmeeksamen over en uke med omfang på 3500 ord (ca 10 sider). Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys betinget kontinueringseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2019 innlevering 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-1004 Organisering av fellesskap og forskjeller 10 stp