Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektutformingsseminaret gir en gjennomgang av stadier i forskingsprosessen fra problemutforming til gjennomføring, og behandler etiske aspekter ved forskerrollen.

Seminaret skal bidra til en plan for arbeidet med masteroppgaven som er godt teoretiske forankret i faget, har klare problemstillinger og er gjennomførbart m.h.t. operasjonalisering av data, tilgjengelighet til felten, ivaretakelse av etiske hensyn, og realistisk tidsbruk i forhold til studiets samlede lengde.

Seminaret gir den enkelte deltager anledning til å legge frem sine prosjektplaner, får dem gjennomdrøftet, og delta i kritiske og konstruktive diskusjoner av medstudenters prosjektplaner.

Emnet inneholder også et obligatorisk sikkerhetskurs med førstehjelpskurs. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

  • kunnskap om trinnene i forskningsprosessen, fra problemformulering, operasjonalisering, datainnsamling, analyse, til sluttprodukt i form av en akademisk tekst
  • kjennskap til, samt være reflektert i forhold til etiske retningslinjer i forhold til bruk av metode, oppbevaring av data og bruk av data i analyse. Jamfør NSD-registrering.
  • kunne vurdere formidling av forskningsresultater i akademiske tekster

Ferdigheter

Studenten skal

  • kjenne til sentrale antropologiske metoder som er relevant for den planlagte datainnsamling
  • kunne anvende metodiske verktøy som: deltagende observasjon, intervju og bruk av nøkkelinformanter, bruk av skriftlige kilder og internett

Kompetanse

Studenten skal

  • på selvstendig grunnlag kunne formulere problemstillinger, analysere, planlegge et realistisk arbeidsprogram, budsjettering og praktisk tilrettelegging av et forskningsprosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som gis vekselvis med til sammen ca 10 dobbelttimer. Undervisning gis kun i høstsemesteret. Eksamen kan avlegges både i høst- og vårsemesteret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 75% av undervisningen på emnet. En prosjektskisse på ca 5 sider leveres inn i midten av semesteret. Obligatorisk presentasjon på seminar og muntlig tilbakemelding med faglærer.

Hver av studentene velger selv et pensum på ca. 400 sider i tilknytning til eget prosjekt. En liste over dette pensumet leveres inn sammen med prosjektbeskrivelsen. Denne pensumlista kan ikke omfatte litteratur som har vært lagt opp i forbindelse med andre kurs. I tillegg kommer en bolk med litteratur om prosjektutvikling og metode som er felles og bestemmes av faglærer.

Studenten skal ha gjennomført og fått godkjent sikkerhetskurset (2 dager).

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges.

Eksamen:

En prosjektbeskrivelse på ca.3500 ord - ca.10 sider, vurderes som bestått/ikke bestått av en komité bestående av veileder og en faglærer.

Siste frist for innlevering for godkjenning av prosjektbeskrivelse er november/desember i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved vurdering ikke bestått.

Eksamensdato

Godkjent oppgave innlevering 12.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-3002 Prosjektutforming 10 stp