høst 2019
SPH301 Sykepleie i den kommunale helsetjenesten og psykisk helsearbeid - 12 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

SPH/SPD 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Kunnskapsbasert praksis og ulike kunnskapsformer i sykepleie. Sykepleietenkning, livsfenomener, sykepleiefunksjon, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode, forskningsprosessen, kvalitetsutvikling

SPH/SPD 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleie og omsorg, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, ferdighetstrening og refleksjon, funksjonsnedsettelse, tilnærmingsmåter i demensomsorgen, kvalitetssikring, vurderinger og observasjoner, sykepleiefaglig ledelse, faglig forsvarlig sykepleie, folkehelsearbeid og brukermedvirkning. 

SPH/SPD 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Juridiske rammer for helsevesenet og yrkesutøvelse: avvik, stigmatisering, maktformer, avmakt, motmakt, samhandlingsreformen- omorganisering og folkehelsearbeid. Psykologi: Tilstander og opplevelser som utgangspunkt for forståelse av psykoser, nevroser, depresjoner.  Pedagogikk: ulike metoder og tilnærminger, eget læringsståsted/potensiale og kultur. Pasientmedvirkning. E-helse og velfersteknologi. Saksbehandling. Ledelse.


Hva lærer du

SPH/SPD 301.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

 Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om hvordan man skal møte mennesker i sårbare situasjoner på en verdig og forsvarlig måte
 • Ha bred kunnskap om kunnskapsbasert praksis og de ulike former for kunnskap denne består av.
 • Ha kunnskap om ulike kulturbakgrunner i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere.
 • Ha kunnskap om historisk og organisatorisk utvikling av kommunehelsetjenesten og psykisk helsearbeid og sykepleiefagets plass her.

Ferdighetsmål:

 • Utvikle sykepleiefaglig identitet og profesjonsansvar for å sikre verdighet og forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • Kunne møte pasienter og pårørende i forskjellige livsfaser hvor de uttrykker glede, sorg, tilbaketrukkethet, og har behov for nærhet, avstand, trygghet og tillit.
 • Kritisk vurdere og anvende relevante forskningsresultater og vitenskapelig metode

Generell kompetanse:

 • Ha forståelse for etikkens betydning for vår relasjon til pasienter, pårørende og medarbeidere.

SPH/SPD 301.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om den sykdomsforebyggende og helsefremmende sykepleierfunksjon
 • Ha kunnskap om kvalitetsforbedrende arbeid
 • Ha kunnskap om sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten og i psykisk helsearbeid.

Ferdighetsmål:

 • Identifisere og utøve sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten og i psykisk helsearbeid.
 • Kunne kvalitetssikre sykepleien og utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • Anvende en personorientert forståelse som utgangspunkt og grunnlag for faglig tilnærming og omsorg for personer med demens
 • Være oppmerksom overfor pasientens uttrykk og evne til å etablere trygge og gode relasjoner
 • Vise forståelse for hvordan sykdom og helsesvikt kan virke inn på pasientens og pårørendes livssituasjon
 • Identifisere ulike fagsyn og engasjere seg i etiske diskurser 
 • Iverksette og følge opp forordnet behandling og undersøkelser
 • Ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med ulike yrkesgrupper til pasientens beste
 • Vise forståelse for forhold som fremmer helse og mestring
 • Reflektere over egen læring, sykepleiefaglige dilemma og erfaring fra praksis
 • Kunne utøve ledelse av eget fag og tverrprofesjonelt samarbeid

SPH/SPD 301.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Kunne identifisere makt og kontrollmekanismer
 • Kunne vise til ulike psykologiske tilstander som påvirker livssituasjonen og hvordan lidelse kan oppleves
 • Kjenne til sammenhengen mellom samfunn, helse og velferd
 • Forstå hovedtrekkene i relevante statlige reformer og helsepolitiske føringer
 • Ha kunnskap om miljørettet helsearbeid
 • Kjenne til informert samtykke, kontroll og tilsynsregler, arbeidsrettslige forholdet for helsepersonell, pasientskader og erstatning
 • Kjenne til aktuelle lovverk og forskrifter

Ferdighetsmål:

 • Kunne samhandle med andre yrkesgrupper, og drive planarbeid tverrfaglig og tverretatlig 
 • Kunne informere, undervise og veilede
 • Kunne ivareta pasient og pårørende i sorg og kriser
 • Kunne utføre saksbehandling og ledelse i pleie- og omsorgssektoren 
 • Kunne lede mindre grupper, ta initiativ, være kreativ og prege endringsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning. Gruppearbeid. Casestudier. Seminarer. Praksisstudier

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD301 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. 

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 5000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Oppgaven skal ha litteraturliste over 150 sider selvvalgt litteratur.

Det gis to timer veiledning hvor en time er obligatorisk.

Vurderingskriterier

Kandidaten skal ta utgangspunkt i et tema eller en hendelse fra praksisstudiene i tredje studieenhet.

Kandidaten skal identifisere, formulere og reflektere over et sykepleiefaglig emne av betydning for det enkelte menneske eller gruppe av mennesker relatert til tema eller hendelsen. Kandidaten skal også redegjøre for medisinskfaglige forhold, reflektere faglig over så vel etiske forhold, samt kulturelle og samfunnsmessige vilkår av betydning for tema eller hendelsen. Oppgaven skal ha fokus på profesjonsansvar og sykepleiefaglig tenking. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SPH301