Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SPHPRA2 Praksis 2 - Spesialisthelsetjenesten - 12 stp

Sist endret: 08.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 8 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • Kunne utvise respekt og anerkjenne pasienter, pårørende og medarbeidere med hensyn til integritet og autonomi 
 • Kunne vise evne til varhet i bruken av medisinske- og teknologiske behandlingsprinsipper i spesialisthelsetjenesten
 • Kunne administrere medikamenter forskriftsmessig under veiledning
 • Kunne observere virkning, bivirkning av medikamentell behandling
 • Kunne utøve sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom
 • Kunne lese av prøvesvar og vurdere disse i forhold til normalverdier
 • Ha kunnskap om hvordan sykdom/skade, undersøkelser og behandling kan virke inn og påvirke ulike organfunksjoner  
 • Kunne forebygge komplikasjoner i forbindelse med sykdom/skade, undersøkelser og behandling
 • Kunne gi en reflektert beskrivelse av relevante observasjoner, tiltak og vurderinger hos pasienter i  pre- og postoperativ fase, etter skade og i forbindelse med indremedisinske lidelser 
 • Kunne beskrive hvordan aldersbetingede forskjeller og særegenheter kan virke inn ved medisinsk og teknologisk behandling
 • Kunne vise til forskjeller, likheter og særtrekk ved pasienter og pårørendes forhold til sykdom og behandling i spesialisthelsetjenesten 
 • Kunne anvende kunnskaper om sykepleie til pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • Kunne vise forståelse for pasientens og pårørendes opplevelse og sårbarhet under sykdom og behandling, være oppmerksomt nærværende og fremvise en omsorgsfull væremåte
 • Kunne utøve relevante delegerte sykepleieoppgaver forsvarlig og forskriftsmessig og vise evne til å kontakte kvalifisert hjelp/assistanse når egen kompetanse ikke strekker til
 • Kunne arbeide kunnskapsbasert i samarbeid med kontaktsykepleier og/eller medstudenter
 • Kunne bruke sykehusets dokumentasjonssystem og utføre dokumentasjon av observasjoner, tiltak og evalueringer i pasientpleien og behandlingen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske studier, skriftlig og muntlig refleksjon over praksis, selvstudier.

Eksamen

Arbeidskrav

Personlig logg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering. 

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Timeplan