høst 2019

STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor - 15 stp

Sist endret: 17.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA) (90 stp). Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det kreves utdanning tilsvarende bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-graden, samt to års relevant yrkeserfaring. Det stilles et faglig minstekrav på karakteren C, eller 2.9 på eldre karakterskala, beregnet som gjennomsnitt av de emnene som utgjør graden. I opptaksgrunnlag der det er brukt andre karaktersystem og skalering enn ovennevnte, skal det stipuleres et rimelig karakternivå på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkeserfaring menes ledererfaring, erfaring fra særlig ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen erfaring som vurderes relevant for studiet. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillinga hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt hovedtemaene struktur og prosess, og tar utgangspunkt dels i institusjonell teori og dels i rasjonell og instrumentell teori om hvordan organisasjoner er utformet og fungerer. Men også kompleksitetstilnærminger og paradokstilnærminger vil bli drøftet, ettersom offentlig sektor befinner seg i skjæringspunktet mellom flere ideologier. Derfor vil også New Public Management danne en teoretisk ramme for studiet. Emnet drøfter hva som påvirker eksistensen av ulike strukturer og prosesser, hvordan disse er utformet i offentlige organisasjoner til forskjell fra private organisasjoner, og hvordan ulike strukturer og prosesser kan ha innvirkning på organisasjonens kapasitet til å levere sine tjenester til brukerne. Også offentlige organisasjoners identitets- og omdømmestrategier vil bli drøftet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:   Kunnskap Studenten har kunnskap om: - klassiske og nyere organisasjonsformer i offentlig sektor - hvordan formalisering både kan støtte og hindre virksomheten - sammenhenger mellom delegering, handlingsrom, kontroll og lojalitet - kultur og sosiale relasjoner, herunder konflikter og konflikthåndtering - kommunikasjon, herunder mediehåndtering, samfunnsansvar og   Omdømmestrategier   Ferdigheter Studenten kan: - diagnostisere tilstander i offentlige organisasjoner - utforme og ta i bruk modeller og tiltak for læring, utvikling og endring av   offentlige organisasjoner   Kompetanse - Kunne inneha stillinger som ivaretar drift og utvikling av offentlige organisasjoner på måter som ivaretar krav til budsjettdisiplin, effektivitet, arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 30 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier.  Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gis en oppgave som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgaven og besvarelsens form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses i grupper med påfølgende besvarelser i form av presentasjoner og diskusjoner på samlingene. Oppgaven kan også være en individuell besvarelse på inntil 3000 ord.  Besvarelsen skal leveres etter avtale med faglærer. Arbeidskravet vurderes av faglærer, og må være godkjent før det er mulig å gå opp til eksamen.   Eksamen består av: En hjemmeeksamen (individuell oppgave)  med et omfang på inntil 3000 ord. Oppgaven gis på siste dag på siste samling, med 4 ukers innleveringsfrist.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 31.10.2019 innlevering 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 2 stp


Kontakt

Mona Pettersen


Rådgiver
Telefon: +4777644313 mona.pettersen@uit.no

Hanne C. Gabrielsen

Gabrielsen, Hanne C


Faglig koordinator MPA og MBA
Telefon: +4777644448 hanne.gabrielsen@uit.no