høst 2019
SYP-3116 Kliniske praksisstudier 3 - Barnesykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning barnesykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis tilegner studentene seg avanserte kunnskaper innen barnesykepleierens funksjons og arbeidsområder med fokus på:

 • Ivaretagelse av barns grunnleggende behov ved ulike medisinske tilstander.
 • Systematisk observasjon og overvåking av akutt og/eller kritisk syke barn.
 • Forebygging av komplikasjoner som følge av sykdom, prosedyrer og behandling.
 • Kommunikasjon og samarbeid med barn, søsken og deres omsorgspersoner.
 • Å fremme mestring, ivareta det friske og opprettholde håp, livskvalitet og mening.
 • Å redusere og lindre smerte og ubehag.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har avansert kunnskap for å kunne planlegge, prioritere og gjennomføre barnesykepleien.
 • Har avansert kunnskap om barnesykepleierens funksjon og ansvarsområde og med det bidra i teamarbeidet. 

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Handler etisk og juridisk forsvarlig i samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere.
 • Kan ivareta barn og ungdoms individuelle behov, forebygger komplikasjoner og utviklingsskader, fremmer modning, vekst og utviklingsmuligheter ved sykdom.
 • Kan ivareta barn og ungdoms individuelle behov i et habilitering- eller rehabiliteringsperspektiv.
 • Kan kvalitetssikre smertelindring til barn og ungdom, blant annet ved å anvende smertevurderingsverktøy.
 • Kan vurdere komplekse og akutte situasjoner selvstendig og iverksetter tiltak som bidrar til å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner.
 • Kan dokumentere barnesykepleien og begrunne tiltak.
 • Stimulerer og bidrar til fagutvikling og forskning, for å kvalitetssikre at praksis er basert på erfaring og kunnskap.
 • Utøver helhetlig, individuell, fleksibel og kreativt tilpasset barnesykepleie i et familiesentrert perspektiv.
 • Gir individuelt tilpasset undervisning og veiledning til barn, søsken og omsorgspersoner for å fremme opplevelse av trygghet og mestring.
 • Anvender forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i videreutviklingen av sin personlige og faglige kompetanse.
 • Arbeider etter og har kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i hygiene og infeksjonsforebyggende prinsipper og bidrar kunnskapsbasert til å fremme høy hygieniske standard ved avdelingen/institusjonen.
 • Bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Møter barnet, søsken og omsorgspersoner med respekt for opplevelse og reaksjoner ved sykdom, og ivaretar deres integritet og verdighet uavhengig av etnisk opprinnelse og religion.
 • Samarbeider flerfaglig i og mellom avdelinger, førstelinjetjenesten og med relevante pasientorganisasjoner.
 • Organiserer og fordeler arbeidsoppgaver innen det til enhver tid gjeldende ansvarsområde i forhold til barn og ungdoms sykdomskompleksitet. Arbeidsoppgavene skal samsvare med faglig forsvarlighet og den enkelte medarbeiders kvalifikasjoner.
 • Er lojal i forhold til overordnede mål og strategier innenfor yrkesetiske retningslinjer og gjeldende lovverk.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis i barnesykepleie, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Emnene SYP-3111, SYP-3112, SYP-3113 og SYP-3114 må være bestått for å få adgang til Syp-3116 eksamen.

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3116
 • Undersider