Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SYP-3144 Kreftsykepleie praksisstudier 2 - Palliasjon, samhandling og primærhelsetjeneste - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet skal studentene tilegne seg spesifikk og avansert kunnskap i kreftsykepleie, og utvikle sin faglige vurderingsevne.

Fokus er palliasjon og omsorg i livets siste fase, primærhelsetjeneste og samhandling mellom nivåer i helsetjenesten. Emnet bygger på Kreftsykepleie 2. Følger av kreftsykdom og kreftbehandling. Palliasjon.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kan anvende avansert kunnskap i palliasjon.

Ferdighet

 • Kan arbeide selvstendig og vise respekt i møte med pasienter og pårørende i alvorlig livskrise og kommunisere, samhandle og ivareta dem slik at deres integritet og autonomi ivaretas.
 • Kan identifisere pasientens behov for sykepleie og symptomlindring eller behov for palliasjon og i samråd med veileder iverksette relevante tiltak.
 • Kan bruke relevante metoder for kartlegging og lindring av symptomer hos alvorlig syke og døende (ESAS-r, smertekartleggingsskjema pårørendekartlegging mm).
 • Kan tilrettelegge for livets siste fase, inkludert hjemmedød.
 • Kan samtale med, undervise og veilede pasient, pårørende og annet fagpersonell.
 • Kan analyserer og bidra aktivt i muntlig og skriftlig refleksjon over etiske problemstillinger og vurderinger knyttet til alvorlig sykdom, palliativ behandling og avslutning av behandling.
 • Kan gjennomføre et undervisningsopplegg for pasienter, pårørende eller kollegaer.

Generell kompetanse

 • Kan anvende avanserte kunnskaper i fagfeltet kreftsykepleie, og ta aktivt del i sykepleie og behandling av kreft til pasienter i alle aldersgrupper.
 • Kan ivareta pasient og pårørendes behov for psykososial støtte og omsorg i alle faser av sykdommen, inkludert etterlatte.
 • Kan delta i planlegging og oppfølging av pasient som innebærer tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.
 • Kan analysere pasientsituasjoner og ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning i andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, læringslogg, selvstudium og evt. veiledningsforum, simulering og ferdighetstrening.

Eksamen

Emnene SYP-3141, SYP -3142, SYP-3143 må være bestått og krav til studiedeltakelse i ferdighetstrening og simulering må være overholdt for å få adgang til Syp-3144 eksamen.

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan