høst 2019

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag.

Innhold

Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet. Bruk av dataverktøy/programvare DAK. Måleteknikk. Prosjekt som arbeidsform, prosjektorganisering, rapportskriving. Etikk.

Det skal gjennomføres et prosjekt i måleteknikk, samt et studieretningsspesifikt prosjekt. Temaene for det studieretningsspesifikke prosjektet er gitt under:

 • Bachelor i Sikkerhet og miljø: HMS
 • Bachelor i Prosess- og gassteknologi: HMS
 • Bachelor i Automasjon: Programmering av roboter
 • Bachelor i Droneteknologi: Programmering av roboter

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Kandidaten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • Kandidaten kan bruke teknisk tegning som kommunikasjons-hjelpemiddel.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kandidaten kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kandidaten har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - men enkelt forelesninger kan være på engelsk.

Undervisning

50 timer forelesninger og 25 timer øvinger/lab

Eksamen

En mappeevaluering bestående av 3 deler: 

1. Prosjekt 1: Rapport i Måleteknikk i gruppe (teller 30 %)

2. Prosjekt 2: Rapport i gruppe - studieretningsspesifikt - (teller 30 %)

3. En individuell hjemme-eksamen innenfor DAK (teller 40 %)

I prosjektene kan det kreves muntlig presentasjon.

For å få vurdering i prosjektet i måleteknikk må obligatorisk arbeid i denne delen være godkjent.

For å kunne delta på DAK-eksamen må obligatoriske arbeider i denne delen være godkjent.

Hvis en kandidat ikke har levert de obligatoriske arbeidskravene i en av delene, må hele emnet tas på nytt.

Til slutt gis en samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle 3 delene. Alle delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes. 

Det gis bokstavkarakter A-F.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Studenter med gyldig fravær tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, evt. tidlig i påfølgende semester.

Studenter som får ikke bestått må ta hele emnet på nytt.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 11.10.2019 innlevering 18.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG402 DAK (Data-assistert kontruksjon) 10 stp
TEK-1512 Innføring i ingeniørfag 10 stp