vår 2019

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi - 20 stp

Sist endret: 06.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

 • Oral kirurgi
 • Oral medisin
 • Periodonti
 • Kariologi
 • Endodonti
 • Protetikk m/bittfunksjon
 • Gerodontologi

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan redegjøre for grunnleggende generell oral diagnostikk i det kliniske arbeidet og kunne bruke ulike diagnostiske rutiner
 • kan forklare om karies som sykdom og behandlingsprinsippene for forebyggende tannhelsearbeid og karies, inklusiv valg og håndtering av vanlig anvendte dentale materialer
 • kan forklare om basale periodontale problem og relaterte behandlingsprinsipp
 • kan redegjøre for bittfunksjonelle undersøkelsesmetoder og kriterier for diagnostikk
 • kan redegjøre for oral-kirurgiske tilstander
 • kan redegjøre for enkle oral-medisinske tilstander
 • kan beskrive vanlige basale endodontiske problem og vanlige behandlingsprinsipper for vital pulpa
 • kan beskrive enkle protetiske problem og vanlige behandlingsprinsipp
 • kan redegjøre for tannhelseproblem hos eldre og hvordan de behandles
 • kan beskrive basale røntgenologiske teknikker og diagnostikk

 

FERDIGHETER:

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og respektfull pasientkommunikasjon 
 • kan gjennomføre en vanlig odontologisk undersøkelse og stille enkle diagnoser
 • kan gjennomføre en vanlig klinisk behandling (fagspesifikk og tverrfaglig)
 • kan fremstille anatomisk og funksjonelt riktige tannfyllinger i kompositt og glassionomer for alle aktuelle kavitetsklasser
 • kan utføre enkel periodontal behandling (hygiene, scaling)
 • kan utføre enkel endodontisk behandling på vital tann
 • kan anvende vanlig klinikkutstyr og klinikkhygiene
 • kan anvende faglig kunnskap (fagspesifikk og tverrfaglig)om forebyggende tiltak på individnivå
 • kan samarbeid med tannpleier

GENERELL KOMPETANSE:

 • har innsikt i etisk akseptable holdninger til generell pasientbehandling for voksne og eldre, til medarbeidere og til hjelpepersonell
 • kan kritisk vurdere behandlingstiltak for voksne og eldre og gjøre prognosebedømminger i henhold til oppnådd kunnskapsnivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Det kan forekomme undervisnings på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Veiledet praktisk/klinisk trening på simuleringsklinikken (SIMU) og universitets-tannklinikken (UTK), støttet av forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, prøver og pasient-behandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på alle obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.

En praktisk/muntlig eksamen gis i slutten av 6. semester. Den praktiske delen består i selvstendig undersøkelse, diagnostisering og behandlingsplanlegging av en pasient med lite eller middels behandlingsbehov. Under den muntlige eksaminasjonen utdypes pasientens orale problem. I den muntlige delen skal studenten lage en PowerPoint presentasjon av pasienten. Eksamenen bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Dersom kontinuasjon-/ utsatt eksamen vurderes til ikke bestått, må emnet tas på nytt. Det resulterer videre i nedsatt studieprogresjon for studenten.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi 20 stp

Pensum

Endodonti

Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C (eds.): Textbook of Endodontology. 2nd ed.  Blackwell-Munksgaard 2010.

Kariologi:

Fejerskov O, Nyvad B , Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Oxford, 3nd ed. Blackwell Munksgaard 2015.

Kjeveortopedi:

Mitchell L. An introduction to Orthodontics. 4. edition. Oxford University Press. New York, 2013.

Oral kirurgi:

Fragiskos D F, Oral Surgery. Springer 2007.

Moore U J, Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. 5th ed. Blackwell.

Lawrence I. Gaum, Oral Surgery for the General Dentist. 2th ed.

Oral medisin

Scully C et al. Oral and maxillofacial medicine. Elsevier. 2013. ISBN 978-0-7020-4948-4.

Axéll T. Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom. Stockholm. Gothia. 2015. Artikelnr: 88099464

Pensum i gerodontologi

Ny utgave av «Texbook of Geriatric Dentistry» er kommet og anbefales som oppslagsverk.

Når det gjelder kunnskap om den geriatriske pasient og diverse sykdommer og tilstander, anbefales å gå inn på Norsk elektronisk legehåndbok

Pedodonti:

Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. Pediatric Dentistry. A Clinical Approach. 3nd edition. Blackwell 2017.

Protetikk:

Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A Textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. 2nd edition. Stockholm: Förlagshuset Gothia, 2012.

Thoren MM, Gunne J. A Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Copenhagen: Munksgaard Denmark, 2012, ISBN 87-62809-555

Jokstad A. Osseointegration and Dental Implants. Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2009, ISBN 978-0-8138-134.

Okeson J. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 7th edition. St. Louis: Mosby Elsevier, 2012, ISBN 978-0-323-08220-4.

Jokstad A. Kliniske rutiner. Kompendium. Tromsø 2013. Pp. 198.

Periodonti:

Mueller HP. Periodontology - The Essentials, 2nd ed. New York: Thieme; 2015

Highly recommended as teaching is mainly based on the text

Newman MG, Takei H, Carranza FA, editors. Carranza¿s Clinical Periodontology, 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014

Reference book with certain chapters recommended for undergraduate students

Lindhe J, Lang NP, editors. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6th ed., Oxford: Wiley-Blackwell; 2015

Reference book with certain chapters recommended for undergraduate students.

Radiologi:

Michael J. Pharoah and Stuart C. white. Oral Radiology: Principles and interpretation, 7 th edition. Mosby, 2013.

Nicholas Drage and Eric Whaites. Essentials of Dental Radiology, 5 th edition. Churchill Livingstone, 2013.