vår 2019

HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tannpleie som har bestått HEL-0700, eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet

Innhold

Emnet inngår i andre år på bachelorprogrammene for helsefagstudenter på UiT. Emnet gir en innføring i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner, og belyser hvordan disse danner grunnlaget for studier av sykdom og helse. 

Kvalitative metode - Det gis en innføring i to hovedtilnærminger i kvalitativ metode, intervju og observasjon. Det gis også eksempler på analyse av kvalitative data innen disse tilnærmingene.

Kvantitative metoder/statistikk - Det gis en teoretisk og praktisk innføring i planlegging og gjennomføring av kvantitative studier i helsefaglig forskning. Det blir gjort praktiske øvelser og bruk av statistiske metoder i analyse av kvantitative data anvendt på ulike problemstillinger.

Etikk - Hovedretninger i etisk teori, og de grunnleggende retningslinjer for forskningsetikk, presenteres.

Hva lærer du

Studenten kan

  • forklare ulike vitenskapsteoretiske retninger og etiske teorier relatert til eget fag
  • gjøre rede for vitenskapelige og etiske krav til helsefaglig forskning
  • gjøre rede for innholdet i de viktigste metodiske tilnærminger og analyseteknikker
  • gjennomføre grunnleggende statistiske analyser i helsefaglig forskning
  • gjennomføre enkle undersøkelser med bruk av kvalitative og kvantitative metoder
  • vurdere vitenskapelig artikkel innenfor eget fag kritisk
  • planlegge og gjennomføre en enkel undersøkelse, f.eks. i tilknytning til bacheloroppgaven

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kombinerer flere arbeidsformer. Forelesningene er hovedsakelig nettbaserte, mens bearbeiding av ulike oppgaver og arbeidskrav vil være integrert i eget fag og/eller i samarbeid med andre studentgrupper.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på oppgitt emne. 2000 ord.  Vurdering: bestått/ikke bestått.

Det er to arbeidskrav i emnet, et i statistikk og et i artikkelgransking. Disse skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Etter retningslinjer fra UiT.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 16.04.2019 innlevering 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

FELLES-2F Refleksjon over praksis - Felles innholdsdel 2 10 stp

Pensum

Pensum er på 500 sider og det er utarbeidet egne retningslinjer for dette.