vår 2019

GEO-2002 Strukturgeologi - berggrunnskart - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet behandler grunnleggende metoder for beskrivelse og tolkning av berggrunnsgeologiske kart og profiler, med vekt på deformasjonsstrukturer som folder, forkastninger og bruddplan. Eksempler vil bli gitt fra ulike tektoniske regimer. Videre gjennomgås ulike verktøy og metoder som benyttes i strukturgeologisk analyse, blant annet stereonett og anvendt seismisk tolkning.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Å gi en innføring i grunnleggende metoder for beskrivelse og tolkning av berggrunnsgeologiske kart og profiler, med vekt på deformasjonsstrukturer som folder, forkastninger og bruddplan.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

24 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 4 dager feltkurs.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til slutteksamen forutsetter godkjente øvelser og feltkurs. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-104 Strukturgeologi/bergrunnskart 6 stp

Pensum

a) Bergh, S.G. 2003: GEO-2002, Strukturgeologi og berggrunnskart. Kompendium, Universitetet i Tromsø, 117 sider. b) Bennison, G.M., Olver, P.A., & Moseley, K.A. 2011: An introduction to geological structures and maps. Seventh Edition, Arnold (NB! Kapitlene 7, 10 og 11 er ikke pensum), 101 sider c) Lisle, R.J. & Leyshon, P.R. 2004: Stereographic projection techniques for geologists and civil engineers, Second Edition. Cambridge University Press (s. 2-40, 44-55, 64-69), totalt 56 sider. NB! Supplement til kap. 10 i Bergh (2003) d) Twiss, R.J. & Moores, E.M. 2007: Kapitlene 2 til 6: s. 37-151. Structural Geology. Second Edition, W.H. Freeman and Company, New York.ANNEN RELEVANT LITTERATUR (IKKE PENSUM): Ramberg, I.B., Bryhni, I. & Nøttvedt, A. 2006: Landet blir til ¿ Norges geologi. Norsk Geologisk Forening (Pensum for kurset GEO-2007).Relevant stoff for feltkurset på Vannøya: McClay, K. 2003: The mapping of geological structures; The geological field guide series, John Wiley & Sons. Chap. 3-8, s. 45-134 Lisle, R.J., Brabham, P. & Barnes, J. 2011: Basic Geological mapping, Fifth Edition. Wiley-Blackwell.