vår 2019

GEO-2005 Sedimentologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Under forelesningene vil følgende temaer gjennomgås: Forvitring, erosjon, transport og avsetning av sedimenter, sedimentære strukturer, faciesmodeller og identifikasjon av avsetningsmiljøer. I øvelsene vil kandidatene få en innføring i enkelte av de mest benyttede laboratoriemetodene. Under ekskursjonen vil kandidatene få en innføring i faciesanalyse basert på sedimentologiske og paleoøkologiske kriterier.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Etter å ha fullført og bestått kurset skal studentene kunne...
  • analysere, beskrive og klassifisere sedimentære avsetninger
  • gjøre rede for grunnprinsippene for dannelsen av sedimentære strukturer og hvordan de benyttes i paleomiljøtolkningen
  • kjenne de viktigste karakteristika ved de ulike terrestriske, lakustrine og marine facies
  • gjøre rede for de prosesser som kan påvirke sedimentene etter avsetning
  • kjenne de stratigrafiske konseptene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

30 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager ekskursjon.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og ekskursjonsrapport. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-106 Sedimentologi 9 stp

Pensum

Nichols, G. 2009: Sedimentology and Stratigraphy, 2nd edition.