vår 2019

GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Hovedprinsippene for de mest brukte geofysiske prospekteringsmetoder (seismikk, gravimetri, magnetisme og elektriske målinger) og deres anvendelse i terrestriske og marine undersøkelser gjennomgås.

Øvelsene vil omfatte gjennomføring av enkle feltundersøkelser.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Å gi studentene en innføring i hovedprinsippene for de mest brukte geofysiske metodene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

40 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 1 dag feltundervisning (tokt).

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og feltrapport. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 22.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-141 Innføring i anvendt geofysikk 9 stp

Pensum

Kontakt faglærer.