vår 2019

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten skal kunne
  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

 

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne
  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.

Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne
  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og individuelt og gruppebasert arbeid, både i digitalt klasserom og i Campus-samlinger.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

I den nettbaserte delen av studiet skal studentene arbeide med ukentlige innleveringer, som består av både individuelle arbeidsoppgaver og deltakelse i gruppediskusjoner i forum på Fronter.

Campus-samlingene vil i hovedsak bestå av gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og muntlige presentasjoner.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må studentene få godkjent minimum 6 aktiviteter. Av disse må minimum 2 være innleveringer på nett og minimum 2 være deltakelse på seminar.

(En innlevering på nett regnes som en aktivitet. Det samme gjør oppmøte på ett 3-timers seminar.)

I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamen/vurdering: Mappeevaluering som  består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum, og en avsluttende hjemmeeksamen på 5 sider (2000 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Arbeidene vurderes sammen og det vil bli gitt en samlet karakter.

Det benyttes en karakterskala som går fra A - F, Hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 10 stp
FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp

Pensum

 • Anfinsen, Roar N. og Erik Christensen (red.) (2013) Menneske, natur og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02187-4.

Undervisning Vår 2019
Nettbaserte grupper med samlinger Alta:1.samling: 24.-25.januar -19 : 2. samling: 28.febr.-1.mars-19: 3. samling: 04.-05.april -19 Narvik: 1. samling 22.-23. januar -19, 2. samling 26.-27.februar -19, 3. samling 02.-03.april -19- Tidspunkt: kl. 10.15-14.00 (alle gruppene)

Nettbasert gr. 1 - Idrett/Friluft For BA-studenter Idrett/Friluftsliv Alta

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Nettbasert gr. 2 - Økonomi Alta For studenter som tar BA-Økonomi -ALTA

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Nettbasert gr. 3 - Økonomi Alta For BA-studenter som tar Økonomi - ALTA

Nettbasert gr. 4 - Økonomi og media - Alta For BA-studenter som tar Økonomi og media - ALTA

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Nettbasert gr. 6 - Narvik Kun for studenter ved UiT - NARVIK

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Eksamen Eksamen vår 2019: 5-t. digital 12.april : Innlevering semesteroppgave: 24.mai

Kontaktperson:

Herbjørg A. Hansen


Kontakt
KARI REFSDAL

Refsdal, Kari


Førstekonsulent
Telefon: +4777645097 kari.refsdal@uit.no

Herbjørg-Kristiansen

Herbjørg Anie Hansen


Førstekonsulent
Telefon: +4777623219 herbjorg.kristiansen@uit.no

me.jpg

Heine Alexander Holmen


Førsteamanuensis i filosofi samt nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)
heine.a.holmen@uit.no