vår 2019
RUS-2981 Bachelorgradsoppgave i russisk litteratur/kultur (lektorutdanningen trinn 8 - 13) - 10 stp

Sist endret: 10.10.2019

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven i russisk litteratur/kultur er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning russisk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor litteratur-/kulturdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en litteratur-/kulturvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig litteratur-/kulturvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studentene kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i russisk blir gitt på russisk med norsk eller engelsk som støttespråk.

Bachelorgradsoppgaver i russisk litteratur/kultur skal skrives på russisk, norsk eller annet språk etter avtale med veileder.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret, innen frist fastsatt av faglærer, skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Vurderingsform: Eksamen består av en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist, og som vurderes med karakterene "Bestått" og "Ikke bestått".

Oppgaven skal være på 15-20 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12) og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

 

Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan


Pensum

Til semesteroppgaven skal det knyttes et pensum som i arbeidsomfang tilsvarer lesing av ca. 500 sider teoristoff. Pensumet skal settes opp av studenten innen fastsatt frist og godkjennes av faglærer. Om pensumet består av konsentrert stoff som lyrikk og lignende, kan sidetallet reduseres, mens det må økes om det inngår skjønnlitteratur som romaner og lignende.

Pensumet skal være på et språk som både veileder og studenten behersker. Skjønnlitteratur/lyrikk skal være på russisk (dvs. data som analyseres), faglig litteratur kan være russisk, norsk eller annet språk etter avtale med veileder.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2981