vår 2019

RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning i russisk i Mastergradsprogram i språk og i Mastergradsprogram i litteratur.

Anbefalt forkunnskap: RUS-3043

 

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Formell forkunnskap: Bachelorgrad med fordypning (90 stp) i russisk og RUS-3041 praktisk russisk 1, RUS-3042 praktisk russisk 2, RUS-3043 praktisk russisk 3

Anbefalt forkunnskap: Det er en fordel om studenten har tatt EXF-0720 med fagemne i språkvitenskap

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3043 Praktisk russisk 3

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
  • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

  • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere på russisk aktuelle saker i den russiske og norske virkelighet.
  • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 t/u.

Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått,
  • Èn muntlig presentasjon skal være holdt med karakteren bestått i løpet av semesteret.
  • Studentene skal delta i en rundebordsdebatt i slutten av semesteret.

 

Eksamen består av:

  • En 3-timers skriftlig skoleeksamen
  • muntlig eksamen.

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig og muntlig eksamen teller 50% hver av samlet karakter

 

Skriftlig eksamen består i å oversette en ukjent tekst på ca. 250 ord fra norsk til russisk. Muntlig eksamen består i å lese en ukjent tekst, svare på spørsmål om teksten på russisk og til slutt å føre en samtale på russisk om russisk kultur og samfunn.

 

Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk

 

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 28.05.2019
Skriftlig prø
ve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-3045 Praktisk russisk 2 for lektorutdanninga 5 stp
RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Pensum

Pensum er tilgjengelig i Fronter


Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Mohammad Hoori


Telefon: +4777644972
Mobil: 97396613 mohammad.hoori@uit.no

Bjørgve, Elena


Universitetslektor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777644379 elena.bjorgve@uit.no