vår 2019
SVF-2501 Marin ressursforvaltning og kystsoneplanlegging - 10 stp

Sist endret: 31.10.2019

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i et samfunnsvitenskapelig perspektiv på forholdet mellom natur og samfunn. Emnet gir en innføring i hva marin ressursforvaltning er, hva den gjør og hvilke samfunnsmessige funksjoner den ivaretar. Med utgangspunkt i problemene som kan oppstå i en åpen allmenning, går vi nærmere inn på ulike regimer og hvilke virkemidler som kommer til anvendelse når forvaltningsansvaret ligger til kyststaten. Emnet legger særlig vekt på bærekraftbegrepet, og hvordan dette anvendes for å begrunne og analysere forvaltningsinngrep. Emnet fokuserer på fiskeriforvaltning og arealforvaltning i kystsonen, med viltlevende marine ressurser, oppdrettsfisk kystarealer som de sentrale forvaltningsobjekter. Emnet gir kunnskap om sentrale rammebetingelser, institusjoner og prosesser for forvaltning av marine ressurser. Eksempler er i hovedsak hentet fra Norge, men forvaltningsordninger i andre land vil også trekkes inn.

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene en innføring i marin ressursforvaltning, prinsippene for forvaltninga og de virkemidler som brukes for å oppnå en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser og kystarealer. Studentene skal etter å ha tatt emnet kunne gjøre rede for utviklinga av norske ressurs- og arealforvaltning, hvordan forvaltninga er organisert, hvilke prinsipper den bygger på og hvilke virkemidler som kommer til anvendelse. På bakgrunn av kurset skal de være i stand til å beskrive, analysere og diskutere ulike ressursforvaltningsordninger.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om utvikling og organisering av marin ressursforvaltning i Norge.
 • Kjenne til målene og prinsippene som forvaltningen arbeider etter.
 • Kjenne til de viktigste metodene som benyttes i forvaltningen.
 • Kjenne til hvordan forvaltningen arbeider i praksis.
 • Har innsikt i sentrale utfordringer innen marin ressursforvaltning og de viktigste internasjonale utviklingstrekkene innen feltet.

Ferdigheter:

 • Kan beskrive hvordan forvaltningen er organisert.
 • Kan redegjøre for forvaltningens mål og prinsipper.
 • Kan reflektere over valg av forvaltningsmetoder.
 • Kan gi faglige skriftlige og muntlige framstillinger av forvaltningsprinsipper, organisering og praksiser
 • Kan orientere seg i forskningslitteraturen og bruke denne til å drøfte utfordringer for marin forvaltning
 • Kan finne fram til lover og regler som forvaltningen arbeider etter og forstå hva disse innebærer i praksis.

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide med praktiske problemstillinger innen marin ressursforvaltning.
 • Kan redegjøre muntlig og skriftlig for økologiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forvaltningstiltak
 • Kan vurdere når og hvordan forvaltningstiltak bør iverksettes

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er lagt opp med studentaktive læringsformer, inkludert forelesninger, oppgaveseminarer og spill, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner. Emnet er delt inn i fire moduler:

 • Fiskeriallmenningen: Mellom tragedie og suksess (1 stp)
 • TAC-maskinen: Fiskeriforvaltning etter UNCLOS (4 stp)
 • Havbruk og kystsoneforvaltning (3 stp)
 • Økosystembasert forvaltning og marine governance (2 stp)

I hver av modulene vil det i tillegg til forelesning, seminarer og studentpresentasjoner også arrangeres en problembasert læringsøkt (3-5 timer per gang). For hver modul er det også en mappeinnlevering.


Eksamen

Emnet har 4 innleveringer (som samlet teller 60% av karakteren) og avsluttende muntlig eksamen (teller 40 % av karakteren).

Hver av innleveringene er knyttet til en modul og er vektet slik:

Innlevering 1: 10%, Innlevering 2: 20%, Innlevering 3: 20% og Innlevering 4 :10%.

Vurderes med bokstavkarakterer A - F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav som må være bestått innen avsluttende muntlig eksamen:

 • Muntlig presentasjon knyttet til 1 av de 4 mappeinnleveringene
 • Deltakelse i problembasert læringsøkt (minimum 2 av 4 )

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må den/de deler av eksamen som ikke er bestått avlegges på nytt.

Ved et nytt ordinært eksamensforsøk må alle eksamensdeler tas på nytt.

Hver innlevering er en integrert del av en undervisningsmodul. Oppgavetekster (inkludert krav til omfang og evalueringskriterier) vil bli lagt ut i Canvas ved oppstart av den enkelte modul.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

F-153 Næringsorganisering og ressursforvaltning II 5 stp
F-151 Fiskerirett 5 stp
SVF-2501 Marin ressursforvaltning 10 stp

Pensum

Pensum er på totalt 600 sider, hvorav om lag 200 er teoretisk og analytisk, mens 400 er mer praktiske, inkludert case-studier ser av fiskerier, beskrivelser av forvaltningsordninger, institusjoner og metoder/instrumenter. Nedenfor er pensum delt opp etter hvilken modul den primært hører hjemme i.

Modul 1: Fiskeriallmenningen: Mellom tragedie og suksess

Bjørkan, M., J.B. Company, G. Gorell, F. Sardà, and C. Massaguer. 2019. When fishermen take charge: The development of a management plan for the red shrimp fishery in Mediterranean Spain. In P. Holm, M. Hadjimichael, S. Linke, S. Mackinson (eds) Collaborative Research in Fisheries: Co-creating Knowledge for Fisheries Governance in Europe. Springer. (26 sider)

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-1248. (5s)

Ostrom, E. 2009. Design principles of robust poperty-rights institutions: What have we learned? In K. G. Ingram and Y-H Hong (eds) Property Rights and Land Policies. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy). (28s)

 

Arias Schreiber, M., and A. Halliday. 2013. Uncommon among the commons? Disentangling the sustainability of the Peruvian anchovy fishery. Ecology and Society 18(2): 12. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05319-180212 (15s)

Christensen, P. 2014. Silda: Fra Kanonfiske til katastrofe. I N. Kolle og C. Christensen (red) Havet, fisken og oljen 1970-2014. Norges fiskeri- og kysthistorie bind IV. Bergen: Fagbokforlaget. (15 s)

(89 sider)
Modul 2: TAC-maskinen: Fiskeriforvaltning etter UNCLOS

Holm, P. 2018. TAC-maskinen. Manuskript. Tromsø: NFH. Tromsø. (20s).

Holm, P and K. N. Nielsen. 2008. A brief catalogue of failures: Framing evaluation and learning in fisheries resource management. Marine Policy 31 (2007) 669–680 (11s)

Holm, P, B-P.Finstad og P. Christensen. Aldri mer 18. april! I N. Kolle og C. Christensen (red) Havet, fisken og oljen 1970-2014. Norges fiskeri- og kysthistorie bind IV. Bergen: Fagbokforlaget. (30 s)

Gullestad, P., A. Aglen, Å. Bjordal, G. Blom, S. Johansen, J. Krog, O. A. Misund og I. Røttingen. 2013. Changing attitudes 1970-2012. Evolution of the Norwegian management framework to prevent overfishing and to secure long-term sustainability. ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fst094 (10 s)

Nedreaas, K. 2004. Fra målebrett til kvote. Havets Ressurser 2004. Kap 1 (12 s)

ICES Advice basis. ICES Advice 2016, Book 1 (16 s) http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/Introduction_to_advice_2016.pdf

ICES Fish Stocks: Counting the uncountable. https://issuu.com/icesdk/docs/counting_the_uncountable

Standal, Dag, and Bjørn Hersoug. 2014. "Back to square one? Fisheries allocation under pressure." Marine Policy 43(0):236-45. (9s) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X13001309

Eidesen & al (2016) Et fremtidsrettet kvotesystem. NOU 2016: 26. Departementet for sikkerhets- og serviceorganisasjon. (110s) https://www.regjeringen.no/contentassets/3716cc15332f4cf683f01a50159d712a/no/pdfs/nou201620160026000dddpdfs.pdf

Meld. St. 28 (2016–2017) Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016, kap 2, 3 og 4. Nærings- og fiskeridepartementet Fiskeri- og kystdepartementet (60s). https://www.regjeringen.no/contentassets/e810e4b3c0e64701a2d93d2b1ca613b8/nn-no/pdfs/stm201620170028000dddpdfs.pdf

Ot. prp. nr 20 (2007-2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (Havressurslova), kapittel 1,2,3, 4 og 6. (80 s) https://www.regjeringen.no/contentassets/d2a3eb5f21194517af0329a512f2615d/nn-no/pdfs/otp200720080020000dddpdfs.pdf

(350 sider)
Modul 3: Havbruk og kystsoneforvaltning

Hersoug, B. og J. P. Johnsen. 2012. Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, 7, 8, 9, 10, 14. (100 s)

Hersoug, B. 2014. Kampen om plass på kysten. Kap 12. I Norges Fiskeri- og kysthistorie. Bind 5. 30 s

Sandersen, H, and I. Kvalvik. 2015. Access to aquaculture sites: A wicked problem in Norwegian aquaculture development. Maritime Studies 14: http://www.maritimestudiesjournal.com/content/14/1/27

Meld. St. 16 (2014-15) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Kapittel 1,2,6,7,8,9,10,11,13,14 (40 s) https://www.regjeringen.no/contentassets/6d27616f18af458aa930f4db9492fbe5/no/pdfs/stm201420150016000dddpdfs.pdf

(200 sider)
Modul 4: Økosystembasert forvaltning og marine governance

Cowan, J. H., J. C. Rice, C. J. Walters, R. Hilborn, T. E. Essington, J. W. Day, and K M. Boswell. 2012. Challenges for Implementing an Ecosystem Approach to Fisheries Management. Marine and Coastal Fisheries 4 (1):496-510. doi:10.1080/19425120.2012.690825. (14s)

Gullestad, P, Abotnes, AM, Bakke, G, Skern-Mauritzen, M, Nedreaas, K, Søvik, G. 2017. Towards ecosystem-based fisheries management in Norway – Practical tools for keeping track of relevant issues and prioritising management efforts. Marine Policy 77: 104-110. (6 s) https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.032

Nielsen, K.N. 2017. A framework for results based management in fisheries. Fish and fisheries 2017: 1-14. DOI: 10.1111/faf.12257 (14 s)

Smith, G. and R. E. Brennan. 2012. Losing our way with mapping: Thinking critically about marine spatial planning in Scotland. Ocean & Coastal Management 69 (0):210-216. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.08.016. (6 s)

Soma, K, J Tatenhove, J Leeuwen. 2015. Marine Governance in a European context: Regionalization, integration and cooperation for ecosystem-based management. Ocean & Coastal Management 117: 4-13. ( 9 s) http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.03.010

(50 sider)

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-2501
 • Undersider