vår 2019

MED-3502 Praksis i kommunehelsetjenesten - 13 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent | Annet |

Emnetype

Emnet inngår i profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen MED-2521 Medisin år 4 vår

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram

MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge.

 

Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester.

 

Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Hva lærer du

Læringsutbytte i tråd med studiets målbeskrivelse:

 • Det primære læringsmål er at studenten skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjonen undersøke, analysere og delta i den primære håndteringen av helseproblemer som er vanlige og som legen møter hos pasienter i førstelinjen. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre (arbeide med relasjoner).

 

Supplerende primære læringsmål

Studenten skal kunne

 • forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til allmennlegens rolle i en gitt situasjon (arbeide med posisjoner).
 • klargjøre pasientens problemstillinger, herunder familiære og arbeidsrelaterte relasjoner, og strukturere måter å håndtere disse problemstillinger på (arbeide med beslutninger).
 • søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon ved vanlige og akutte helseproblemer slik de presenteres i en primærmedisinsk kontekst (arbeide med informasjon).
 • utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger ved vanlige helseproblemer som behandles av allmennleger, eventuelt ved henvisning til andre yrkesutøvere i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten (arbeide med handling).

 

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker til og behov for informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

 • bidra til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale aktører inkludert andre studentgrupper og yrkesgrupper i spesialist- og primærhelsetjenesten, når dette er relevant og praktisk mulig (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak),
 • utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre. Spesielt delta i vanlig klinisk arbeid og rutiner som forberedelse til framtidig yrkesutøvelse (arbeide med livslang læring).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Konsultasjoner om varierte helseproblemer, både akutte og kroniske, enkle og kompliserte
 • Muntlig veiledning og egenrefleksjon om pasientmøter
 • Trening i praktiske prosedyrer
 • Deltakelse i sykebesøk, samarbeidsmøter og legearbeid ved helsestasjon og sykehjem
 • Besøk hos fastlegens samarbeidspartnere
 • Deltakelse i legevakt
 • Deltakelse i Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
 • Skriftlige oppgaver

Sikkerhetsopplæring ¿ integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i de ulike kliniske situasjoner samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet.

Eksamen

Godkjenning og vurdering ¿ Vurderingsform er bestått/ikke bestått. Ved fravær utover tre arbeidsdager påløper resttjeneste for at perioden skal bli godkjent. Praksisveileder og student gjennomfører en midtveisevaluering og en sluttevaluering. Praksisveileder attesterer om praksisperioden er godkjent.

 

Ved begrunnet tvil om en student er skikket for legeyrket skal hovedkoordinator for MED-3502 kontaktes, og fakultetets ordning for skikkethetsvurdering vil bli initiert.  

 

Kontinuasjonseksamen - Dersom praksisperioden vurderes til ¿ikke bestått» på grunn av manglende oppfylte krav til tilstedeværelse eller manglende oppnådd ferdighetsnivå må restpraksis gjennomføres og godkjennes innen semesterstart for å få adgang til MED-3600, Medisin 6.år. Studenten har kun to forsøk på å bestå praksisperioden, jfr. Forskrift for eksamener ved UiT.

 

Arbeidskrav - Daglig deltakelse i primærmedisinsk virksomhet, 40 t/uke i 8 uker. Herunder:

 • Bli observert av veileder eller sett på video i minst tre konsultasjoner og få strukturert tilbakemelding på egne ferdigheter. Dette gjøres som start-, midtveis og sluttevaluering.
 • Utføre praktiske ferdigheter og prosedyrer i henhold til spesifisert liste
 • Utarbeide behandlingsplan for en pasient med f.eks. hypertensjon, diabetes eller overvekt
 • Gjøre legemiddelgjennomgang med en pasient som bruker mange medikamenter
 • Gjennomføre årskontroll av en pasient på sykehjem
 • Intervjue kommuneoverlegen om samfunnsmedisinske oppgaver
 • Gjøre oppgave relatert til Profkom og Vitkom som velges fra en forslagsliste

Studiepoengreduksjon

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 15 stp
MED-501 Medisin praksisår 15 stp

Pensum

Emnet bygger på pensum fra de fire første årene av profesjonsstudiet og pensumlister beskrevet i den detaljerte delemnebeskrivelsene for de enkelte fag.