vår 2019
KVE-1006 Praktisk kvensk 1 - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk del av kvensk årsstudium og bachelorgraden i kvensk og finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskoden er 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

I dette emnet lærer du å kommunisere skriftlig og muntlig på kvensk om ulike hverdagslige temaer som for eksempel:

 • påkledning/klær
 • slektskap
 • menneskekroppen og menneskelige egenskaper
 • reise topografi -dyrehold, fiske og andre næringer

Du skal lære å lese og skrive lettfattelig kvensk, og å snakke og forstå enkelt talespråk. Emnet er praktisk orientert, og det legges vekt på ferdigheter i kommunikasjon. Det vil også være noe kvensk kulturkunnskap innbakt i undervisninga.


Anbefalte forkunnskaper

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten (har kunnskap om):    

 • ord og uttrykk på kvensk knyttet til hverdagslige situasjoner

Ferdigheter Studenten kan:  

 • føre enkle samtaler på kvensk om hverdagslige temaer 
 • produsere og forstå enkle kvenske tekster
 • danne korrekte basissetninger på kvensk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen besvares på kvensk og/eller norsk avhengig av oppgavens art. Den muntlige eksamen vil foregå på kvensk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. Samlingene fordeles over fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser med rollespill, diskusjoner og egne fortellinger. Det vil også være øvelser knyttet til sentrale kvenske setningstyper.

I nettundervisninga vil studenten få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Hovedvekten vil være på å produsere egne tekster av forskjellige typer.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og det vil være mulig å velge mellom tekster med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du kan bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene, både de skriftlige og de muntlige.

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett.

Det vil også bli åpnet et møtested for studentene og læreren på nettet. Undervisningen vil foregå parallelt med KVE-1007.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig. De skriftlige oppgavene skal være på 300-400 ord.

Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.  

 • Møteplikt i 75% prosent av undervisninga i samlingene.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.  

Eksamen består av:

 • en hjemmeeksamen på én uke (tekst på ca.400 ord)
 • en muntlig eksamen på 20 min.

Ved hjemmeeksamenen vil studenten bli prøvd i sine skriftlige ferdigheter og ved den muntlig eksamenen vil hun/han bli prøvd i sine muntlige ferdigheter.

Evalueringsform

Både den skriftlige og den muntlige eksamenen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved beregninga av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1 10 stp

Pensum

Eira Söderholm, Aikamatka, kapitlene 1.-5. (tre varieteter) Som hjelpemiddel: Eira Söderholm: Kvensk grammatikk - Kainun kielen grammatikki. Eira Söderholm: Sannoi ja haamui. Kvensk ordliste. Det skriftlige pensumstoffet vil være tilgjengelig på nettet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-1006