vår 2019

MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi - 18 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet går på vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Generell og spesiell medisinsk mikrobiologi (bakterier, virus og sopp). Medisinsk relevante mikroorganismer. Mikroorganismers nomenklatur, struktur, metabolisme, og vekst/replikasjon. Dyrkningsmedier. Normalflora, smittekjeden, infeksjonspatogenese, og bakterielle toksiner. Sykehusinfeksjoner. Antimikrobielle midler, vaksiner, og resistensutvikling. Mikrobiell genetikk.

Prøvebehandling. Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse av utvalgte mikroorganismer. Manuell og automatisert analysering. Utvalgte analyseprinsipper og metoder som brukes i diagnostikk. Kvalitetsutvikling og intern kontroll. Helse, miljø og sikkerhet innen medisinsk mikrobiologi.

Intern og ekstern praksis.

Ekstern praksis (5,5 studiepoeng) vil foregå i et medisinsk mikrobiologisk laboratorium.

Praksisen kan gjennomføres på andre steder enn i Tromsø.

For at studenter skal kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg), må aktuelle arbeidskrav være godkjent

Hva lærer du

Etter endt kurs skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for generell oppbygning/struktur, morfologi, klassifisering, og vekst/replikasjon av bakterier og virus.
 • Beskrive viktige agensegenskaper hos noen av de vanligst forekommende humanpatogene mikroorganismer og forklare hvordan disse kan forårsake sykdom.
 • Beskrive dyrkningsmetoder og prinsippet for grunnleggende tester som brukes for identifikasjon av utvalgte mikroorganismer.
 • Gi eksempler på de vanligste hovedgrupper av antibiotika, antivirale midler og vaksiner samt beskrive generelle virkningsmekanismer for disse.
 • Beskrive ulike resistensmekanismer og spredning av resistens.

Ferdigheter:

 • Analysere forskjellige prøvematerialer for påvisning av mikroorganismer.
 • Dyrke og identifisere uvalgte humanpatogene mikroorganismer,
 • Anvende og utføre grunnleggende tester i identifisering av utvalgte mikroorganismer i tråd med gjeldende kvalitetssikrings- og laboratorieprosedyrer.
 • Vurdere og tolke analyseresultater fra mikrobiologiske undersøkelser i forhold til metodenes begrensninger og feilkilder.
 • Vurdere hvilken betydning funn av ulike mikroorganismer kan ha i forskjellige typer prøvemateriale.
 • Utføre resistensbestemmelse av bakterier.
 • Utføre arbeidet på en forsvarlig måte slik at smittevernet ivaretas og etter gjeldende HMS-regler.

 

Generell kompetanse:

 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe.
 • Innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng.
 • Formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Dette emnet er et praktisk emne der 5,5 studiepoeng er intern laboratoriepraksis og 3,5 studiepoeng er ekstern laboratoriepraksis. I tillegg gis undervisning i form av forelesninger, seminar, og gruppearbeid. Studentene må også arbeide med arbeidskrav i emnet.

Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen består av en fem timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bokstavkarakterer A-F,  der F er ikke-bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan ta eksamen i emnet:

 • Innlevering/presentasjon av to arbeider (individuelt/gruppearbeid).
 • Godkjent intern og ekstern praksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 12.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIOIN-107-B Medisinsk mikrobiologi 18 stp

Pensum

Pensum annonseres på Canvas ved semesterstart.

Den organiserte delen av undervisningen, som for eksempel forelesninger, laboratoriearbeid og seminarer, skal forstås som en del av pensum. Eksamensoppgaver skal kunne gis med utgangspunkt i dette.Kontakt
Anne-Merethe-Hanssen.jpg-Bredde-180px-

Anne Merethe Hanssen


Associate professor
Telefon: +4777660749 anne-merethe.hanssen@uit.no

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no