høst 2018

PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse pluss fordypning i matematikk og fysikk tilsvarende R1+R2 og FYS1

Innhold

Lean oversikt * Hva er Lean? * Leanprinsipper

* Verdi og sløsing * Lean i forhold til Six Sigma * Viktige størrelser innen Lean Kaizen * Filosofien om kontinuerlig forbedring * Implementering av Lean * Valg av «First Wave»-prosjekter * Dokumentstyring * Leanprosjektets roller og ansvar Teams * Teamdannelse * Ide-myldring * Beslutninger i gruppe * 7M-verktøy Kartlegging av verdier og verdistrømmer * Identifisere kundens behov og krav * Spesifisere verdier og verdiøkning * De åtte typer sløsing * Gemba og «Waste Walks» * Verdistrømkartlegging for tjenester og produksjon Flyt, trekk og perfeksjon * Spaghettikartlegging * Rask omstilling (SMED) * Celledesign * Utstyrets effektivitet * Begrensningsteori * Trekksystemer og Just-In-Time-konsepter * Planlegge trekkesystemer * Kanbans og visuelle signaler * Opprette en visuell arbeidsplass * Failure Mode Effects Analysis (FMEA) * Poka Yoke * 5S/6S innen tjenester og produksjon * Total Productive Maintenance * Standard arbeid Kaizenhendelser * Kaizenhendelser oversikt * Kaizenfilosofi * Forberede team for Kaizenhendelser * Kaizenhendelser dag for dag * Individuelle, steds og prosesskaizen * Forhold for produksjon, tjenester og IT Leanetablering

* Organisatorisk vurdering * Planlegge leanimplementering * Utrulling av Lean * Hoshin-planlegging * Hindringer for suksess * Fordelene med Six Sigma-verktøy * Strukturere Lean

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: - Om leanprinsipper, verdi, sløsing og andre størrelser - Om kontinuerlig forbedring, implementering av lean, dokumentstyring og roller og ansvar - Om hvordan team bygges opp, fungerer i en prosess og hvilke teamverktøy som finnes - Om kundens krav og behov, verdier, verdiøkning og former for sløsing - Om flyt, trekk og perfeksjon og underliggende teori - Om FMEA, Poka Yoke, 5S/6S, Total productive maintenance og standard arbeidsmetode - Om å strukturere lean og hindringer for suksess Ferdigheter: Skal kunne kartlegge prosesser, velge ut lean-prosjekter, utføre dokumentstyring - Skal kunne sette sammen roller og ansvar i et lean-team, styre teamaktiviteter som idémyldring og systematisk analyse - Skal kunne kombinere kreative og analytiske team-prosesser - Skal kunne kartlegge verdistrømmer for tjenester og produksjon - Skal kunne identifisere sløsing - Skal kunne kartlegge arbeidsområder, bruke visuelle signaler og opprette en visuell arbeidsplass - Skal kunne perfeksjonere arbeidsprosesser i forhold til flyt og trekk - Skal kunne forberede team for Kaizenhendelser og gjennomføre disse - Skal kunne planlegge leanimplementering og gjennomføre utrulling av lean

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

32 innspilte foredrag på video med samlet varighet på 600 min gjøres tilgjengelig på LMS. 30 dobbelttimer forelesning strømmet på nett, med mulighet for studentinteraksjon. Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på LMS. Det arrangeres to samlinger som hver består av fire halve dager. På samlingene vil det gjennomføres praktiske øvinger og gruppearbeid knyttet til prosjektoppgaven, eventuelt ekskursjon til bedrift.

Eksamen

Det er krav om 80 % nærvær ved samlingene for å få rett til vurdering i emnet. Det er én prosjektoppgave som er en del av vurderingen og derfor obligatorisk.

Eksamen og vurdering En prosjektoppgave teller 50 % for vurderingen. En skriftlig 3 timers eksamen teller 50 % for vurderingen. Vurderingen gjøres med en karakterskala fra A til F. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Ny prosjektoppgave skal da ikke leveres.

Eksamensdato

Skriftig 10.12.2018
Prosjektoppgave innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Bøker: Levin, M., T. Nilssen, Ravn, J. E. and Øyum, L. (2012). Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn: Fagbokforlaget. Modig, N., & Åhlström, P. (2012). This is lean: Resolving the efficiency paradox. Rheologica. Shook, M. R. a. J. (2009). Learning to See: Lean Enterprise Institute, Inc. Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). Machine that changed the world: Simon and Schuster. Artikler: Bhasin, S. (2011). Measuring the Leanness of an organisation. International Journal of Lean Six Sigma, 2(1), 55-74. Chen, J. C., & Cox, R. A. (2012). Value Stream Management for Lean Office¿A Case Study. Drake, P. R., Myung Lee, D., & Hussain, M. (2013). The lean and agile purchasing portfolio model. Supply Chain Management: An International Journal, 18(1), 3-20. Guimaraes, C. M., & de Carvalho, J. C. (2012). Lean, a tool set or a mind set? A healthcare case study Modelling value (pp. 313-328): Springer. Gupta, A. K., & Mehta, R. K. (2013). Lean manufacturing practices: emerging issues. International Journal of Innovative Research and Development|| ISSN 2278-0211, 2(2), 69-78. Karim, A., & Arif-Uz-Zaman, K. (2013). A methodology for effective implementation of lean strategies and its performance evaluation in manufacturing organizations. Business Process Management Journal, 19(1), 169-196. MacKerron, G., Kumar, M., Kumar, V., & Esain, A. (2014). Supplier replenishment policy using e-Kanban: A framework for successful implementation. Production Planning & Control, 25(2), 161-175.

Powell, D., Riezebos, J., & Strandhagen, J. O. (2013). Lean production and ERP systems in small-and medium-sized enterprises: ERP support for pull production. International Journal of Production Research, 51(2), 395-409. Prajogo, D., Oke, A., & Olhager, J. (2016). Supply chain processes: linking supply logistics integration, supply performance, lean processes and competitive performance. International Journal of Operations & Production Management, 36(2), 220-238. Sanders, A., Elangeswaran, C., & Wulfsberg, J. (2016). Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3), 811-833. Searcy, D. L. (2009). Developing a lean performance score: here's a way to track the progress of your lean journey. Strategic Finance, 91(3), 34-40. Shah, R., & Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of operations management, 21(2), 129-149. Stone, K. B. (2012). Lean transformation: Organizational performance factors that influence firms¿ leanness. Journal of Enterprise Transformation, 2(4), 229-249. Verrier, B., Rose, B., & Caillaud, E. (2016). Lean and Green strategy: the Lean and Green House and maturity deployment model. Journal of Cleaner Production, 116, 150-156. Utdelt forelesningsmateriale Anbefalte bøker Arnold, J. T. (2011). Introduction to materials management: Pearson Education India. Bicheno, J., & Holweg, M. (2000). The lean toolbox (Vol. 4). Buckingham: PICSIE books. Bradford, M. (2014). Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systems: Lulu. com. Imai, M. (2012). Gemba Kaizen: A commonsense approach to a continuous improvement strategy: McGraw Hill Professional. Liker, J. K. (2004). The toyota way: Esensi. Lonnie, W. (2010). How to Implement Lean Manufacturing: The McGraw-Hill Companies, Inc. Nicholas, J. (2011). Lean production for competitive advantage. New York, NY. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your organization. Simon and Shuster, New York, NY, 397.