vår 2019

MUS-2309 Korledelse og liturgisk sang 1 - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium i kirkemusikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Det undervises i taktering og dirigering, innstudering av relevant liturgisk sangrepertoar og kormetodikk. Innføring i anatomi og stemmefysiologi og i sangmetodikk med sikte på veiledning av andre i sang og korarbeid.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har tekniske og musikalske ferdigheter for selv å kunne synge og for å kunne veilede andre i sitt arbeide med kor og vokale aktiviteter i menigheten

- har grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter i korledelse

- har oversikt over relevant kor- og sanglitteratur i bruk i gudstjenestelig sammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisningen tilpasses den enkelte students vokale og dirigenttekniske forutsetninger og nivå. Gruppeundervisning og individuell veiledning. Arbeid med kor i menighet, øvingskor og deltakelse i øvingsgudstjenester. Sangundervisning. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Studenten skal ha praksis i menighet med korarbeid. Se praksisplan 1 MUS-2311.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

Arbeidsmappe:

- Koroppvarming med skisse over valgte øvelser samt begrunnelse av disse.

- Repertoarliste over innstudert sangrepertoar på 15 min. og korrepertoar

på 20 min.

- Forsangertjeneste/soloinnslag på øvingsgudstjeneste.

Bestått praksis.

Eksamen:

Utøvende eksamen.

Innstudering av en gitt korsats med et øvingskor. Varighet 20-30 min.

Forberedelsestid: 1 uke.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke Bestått.

 

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med ny eksamensoppgave.

Timeplan

Pensum

Repertoarliste over anbefalt sang- og korlitteratur.